Vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa

Thứ tư - 27/04/2022 22:24
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
Vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa
Bài viết đã có những nhận định khách quan về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Mặc dù trải qua thời khắc vô cùng khó khăn “từ sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và nhiều nước Đông Âu sụp đổ, cách mạng thế giới lâm vào thoái trào, vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội được đặt ra và trở thành tâm điểm thu hút sự bàn thảo, thậm chí tranh luận gay gắt”. Trở lại thời khắc Đảng ta ban hành Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, với quyết tâm nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đảng ta đã nhận định sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và nhiều nước Đông Âu xuất phát từ nguyên nhân do “duy trì quá lâu những khuyết tật của mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội, chậm trễ trong cách mạng khoa học và công nghệ, nhiều nước xã hội chủ nghĩa đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng”. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng ta phải: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Thế hệ trẻ hôm nay có vai trò quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến vai trò, trách nhiệm của thanh niên thông qua ba khía cạnh cụ thể sau đây:
Đối với vấn đề xây dựng Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến khía cạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước đại diện cho quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối của Đảng; có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia quản lý xã hội. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội nhưng khác với nhà nước tư sản, Nhà nước Việt Nam thể hiện rõ tính giai cấp của mình là nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vận dụng học thuyết và và kế thừa kết quả xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân loại trong lịch sử, các Đại hội Đảng toàn quốc từ năm 1996 đến nay đều tập trung lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng ta lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Khác với pháp quyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa về thực chất là công cụ bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản, về bản chất và có tính nguyên tắc là pháp quyền dưới chế độ xã hội chủ nghĩa vừa là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, vừa bảo đảm và bảo vệ lợi ích của đại đa số Nhân dân. Thông qua thực thi pháp luật, Nhà nước bảo đảm các điều kiện để Nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị, thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân. Đồng thời, chúng ta xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam. Theo đó, ngay từ Đại hội VIII (1996), Đảng ta khẳng định giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với Đảng ta, đồng thời chỉ rõ sáu biện pháp nhằm giữ vừng và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng: kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định và vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường, quan điểm, ý thức tổ chức của giai cấp công nhân; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; trung thành với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Thế hệ trẻ với trách nhiệm là chủ nhân, người nắm giữ vận mệnh tương lai của đất nước thì càng phải nhận thức toàn diện, sâu sắc về bản chất giai cấp của Đảng ta - một Đảng cầm quyền được ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc; về bản chất giai cấp và bản chất xã hội của Nhà nước ta - một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì ranh giới quốc gia không còn là yếu tố có thể ngăn cản sự giao lưu giữa các quốc gia, các dân tộc trên thế giới với thể chế chính trị, văn hóa, xã hội khác nhau. Vì vậy, thế hệ trẻ Việt Nam trước tiên phải nắm vững, hiểu rõ được ví trí, vai trò của Đảng ta, của Nhà nước ta, nhận thức rõ sự ưu việt của chế độ ta để vững vàng về tư tưởng, về bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng, trung thành với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta do Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng thời, thanh niên cần nhận thức sâu sắc các đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, để vửa là chủ thể tham gia “kiến thiết”, đồng thời vừa là chủ thể “thực thi” đầy đủ nhất các đặc điểm thể hiện rõ nét “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về bản chất khác với nhà nước pháp quyền tư sản”; “là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm và bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân. Thông qua thực thi pháp luật, Nhà nước bảo đảm các điều kiện để nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị, thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm hại lợi ích của Tổ quốc và nhân dân” .
Đối với vấn đề phát triển kinh tế: Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ chúng ta phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo nhận thức của chúng ta, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường; một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: Sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối. Đây không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa phải là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đầy đủ (vì nước ta còn đang trong thời kỳ quá độ). Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa,  phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn hiện nay và xu hướng nhiều năm tiếp theo, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đối với mỗi quốc gia, mỗi tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. Thế hệ thanh niên hiện nay, với ưu thế của mình, cần tận dụng tối đa, hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đem lại để tham gia trực tiếp, hiệu quả vào quá trình thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước. Thế hệ trẻ với vai trò, sứ mệnh đặc biệt quan trọng, là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu cho nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, có tư duy nhạy bén, mạnh dạn đổi mới, được Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội quan tâm, tạo mọi điều kiện đào tạo, bồi dưỡng trong môi trường hòa bình, ổn định, phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng, có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận với thành tựu của các nền giáo dục tiên tiến, khoa học công nghệ hiện đại của các nước trên thế giới, là lực lượng nòng cốt, đặc biệt quan trọng trong công cuộc đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, là lực lượng sản xuất chủ yếu trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy, thanh niên cần xác định rõ vị trí, trách nhiệm của mình, từ đó không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn để có thể phát huy tối đa vai trò quan trọng của mình trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn liền với nền kinh tế tri thức, kinh tế số. Đây cũng chính là sứ mệnh, là niềm tin mà cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc ta đã gửi trọn niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam.
Đối với vấn đề xã hội và xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa: với mục tiêu xây dựng một xã hội mà trong đó sự phát triển thực sự vì con người, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn thì chúng ta cần phải coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển của đất nước. Đó là một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Cùng với xây dựng nền văn hóa thì phải xây dựng được con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa để văn hóa là nền tảng phát triển xã hội và con người là động lực để xây dựng và phát triển nền văn hóa đó. Đại hội XIII của Đảng đã xác định tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới... Do vậy, trong sự phát triển chung của đất nước, thế hệ thanh niên hôm nay hơn ai hết cần giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hoá Việt Nam để xây dựng được hình ảnh con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Trong bối cảnh hiện nay, trước những thách thức của các vấn đề an ninh phi truyền thống, trong đó có vấn đề ứng phó với đại dịch Covid-19, chính sự ưu việt của Nhà nước ta, của chế độ ta trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng người dân là trên hết, trước hết, càng đòi hỏi thế hệ thanh niên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đối với xã hội và đối với chính bản thân mình. Hình ảnh những bạn trẻ tình nguyện lên đường để hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân vùng tâm dịch vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 là sự tiếp nối hình ảnh của lớp lớp thế hệ thanh niên khi trước dưới lá cờ vinh quang của Đảng đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phới phới dậy tương lai”. Thế hệ trẻ hôm nay kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn hóa của nhân loại sẽ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, làm nền tảng để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa văn minh, lành mạnh, vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, đem lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.
Bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ đúc kết, luận giải, xác định sâu sắc, toàn diện sự nghiệp Cách mạng Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của đất nước ta, mà còn là những định hướng quan trọng, nền tảng để thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay nhận thức rõ trách nhiệm của mình với Đảng, với Nhân dân và vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn./.

Tác giả: TS. Hồ Quang Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay3,518
  • Tháng hiện tại3,518
  • Tổng lượt truy cập1,388,089
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Km 4, Tổ 1 Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây