Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng

Đăng lúc: Thứ hai - 25/09/2017 09:30 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, lực lượng thanh niên luôn thể hiện vị trí, vai trò quan trọng trên mọi lĩnh vực, là lực lượng xung kích, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Xác định thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm, chăm lo đối với thanh niên và tổ chức Đoàn, đặc biệt trong thời kỳ phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
Đ/c Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Những năm qua, tổ chức Đoàn thanh niên đã không ngừng lớn mạnh, các hoạt động của Đoàn đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào được lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, cùng với thanh niên cả nước, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Cao Bằng đã nỗ lực, cố gắng trên mọi mặt và đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp lớn lao cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
Nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Cao Bằng diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội trong nước và quốc tế có nhiều điều kiện thuận lợi. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, XVIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII đã được triển khai nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào hành động "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, "Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đã tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã xây dựng được 12.171 công trình thanh niên cấp chi đoàn, 2.436 công trình cấp đoàn cơ sở, 118 công trình cấp huyện, 13 công trình thanh niên cấp tỉnh với tổng giá trị trên 60 tỷ đồng. Các phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, "Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”... được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia. Chất lượng triển khai phong trào ngày càng được nâng cao và cụ thể hoá theo từng đối tượng. Trong xu thế chung của thanh niên cả nước và quốc tế, những năm qua, tổ chức Đoàn đã phát huy vai trò định hướng, cổ vũ, vận động đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ. Các hoạt động đồng hành đã thúc đẩy đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng xã hội, xây dựng môi trường sinh hoạt văn hoá tinh thần lành mạnh trong thanh thiếu niên, bồi dưỡng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có hoài bão, có lý tưởng cách mạng và lối sống đẹp. Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao lập trường chính trị, lý tưởng cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật... gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với giá trị nền tảng "Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn. Qua đó, đã góp phần vào việc hình thành một lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, có lối sống đẹp, có tri thức, tư duy năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh luôn quan tâm bồi dưỡng, phát triển đoàn viên; chủ động đề xuất, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương về thực hiện các chính sách, chương trình phát triển thanh niên. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ năng động, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. 
Kết quả đó là minh chứng cho một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, đoàn kết, phát huy truyền thống xung kích của tuổi trẻ, luôn đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

 
 


Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ "Tuổi trẻ Cao Bằng phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cao Bằng phát triển"

Nhiệm kỳ 2017 - 2022 mở ra những cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, khó khăn cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Cao Bằng, đòi hỏi sự năng động, tư duy sáng tạo và tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng trong các cấp bộ Đoàn. Nhiệm vụ của Đoàn là tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
Một là, tập trung cụ thể hoá các Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng, của Đoàn; đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp tình hình thực tiễn, đặc biệt chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hai là, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tạo động lực, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh và trách nhiệm của thanh niên trong mọi lĩnh vực, đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
Ba là, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và chất lượng đoàn viên đặc biệt là ở cơ sở, mở rộng mặt trận thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên. Tổ chức Đoàn cần thể hiện rõ và phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là tổ chức đại diện cho quyền lợi hợp pháp và chính đáng của thanh niên; tập trung và ưu tiên giải quyết các vấn đề mà thanh niên hiện nay quan tâm như: vấn đề nghề nghiệp, việc làm; các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở cơ sở...
Bốn là, các cấp bộ Đoàn cần chủ động, linh hoạt trong tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các ban, ngành chức năng nhằm phát huy tối đa nguồn lực, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương.
Tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương và truyền thống xung kích của tuổi trẻ, cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng và kỳ vọng tuổi trẻ Cao Bằng sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong vai trò là lực lượng tiên phong, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, góp phần xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển./.
Tác giả bài viết: Đ/c Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1728

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 3183

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46150

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5079663