Bài học quý từ công tác vận động quần chúng của Bác Hồ tại Cao Bằng

Đăng lúc: Thứ ba - 13/10/2020 15:02 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Cao Bằng, mảnh đất linh thiêng, mùa xuân năm 1941 được vinh dự đón Người con ưu tú của dân tộc sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, nơi đã gắn bó cuộc đời và sự nghiệp của một vĩ nhân. Tại đây đã có những quyết định mang tính lịch sử của Người trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2/1961.

Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2/1961.

       Tháng 5 năm 1941, tại rừng Khuổi Năm, thuộc Pác Bó, huyện Hà Quảng dưới sự chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ, tiến hành Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám, đây là Hội nghị có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945. Sau đó, Mặt trận Việt Minh được ra đời dưới ngọn cơ đỏ sao vàng đã tập hợp được toàn thể dân tộc Việt Nam đứng lên đánh Pháp, đuổi Nhật, cứu nước với tinh thần đem sức ta tự giải phóng cho ta. Ngày 22/12/1944 đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đucợ thành lập với 34 chiến sĩ dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lập được chiến công đầu tiên trong trận Phay Khắt và Nà Ngần. đó là những điều kiện, tiền đề tiến tới hình thành Khu Giải phóng 6/1945 - nền móng non trẻ của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau này và đi đến quyết định Tổng khởi nghĩa Tháng Tám giành chính quyền 8/1945.
      Trong thời gian hoạt động ở Cao Bằng (1941-1944) cùng với những đồng chí của mình bắt tay vào hình thành các tổ chức và hành động để thực hiện những gì ấp ủ suốt 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Người từng nói: “Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước đi vào quần chúng, thức tỉnh học, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ vào đấu tranh giành tự do, độc lập”[1]. Với tư cách là một nhà cách mạng, việc đầu tiên là phải đi vào quần chúng, bởi Người quan niệm, cách mạng là công việc của dân chúng, gần gũi hòa đồng với dân chúng, lấy dân chúng làm gốc là bí quyết thành công để đưa cách mạng đi đến thắng lợi. Nên khi trở về nước, ngay trên biên giới Việt - Trung Bác đã quyết định xây dựng các đoàn thể cứu quốc của Cao Bằng, bằng cách: mở lớp huấn luyện và bỗi dưỡng cho 40 cán bộ Cao Bằng[2], bồi dưỡng phương pháp xây dựng và lãnh đạo để dễ nắm tình hình và nhiệm vụ mới của cách mạng. Từ tháng 02 đến tháng 4 năm 1941 dưới sự chỉ đạo của Người đã xây dựng được nhiều tổ cứu quốc ở các địa phương trong tỉnh, ở châu Hòa An có 6 tổng trong tổng số 7 tổng, châu Hà Quảng có 10 xã trong tổng số 27 tổng, xây dựng được những tổ cứu quốc. Đó là cơ sở hình thành căn cứ địa cách mạng vững chắc, từ căn cứ địa cách mạng bám vào dân, lấy dân làm gốc. Người sống và hòa hợp với quần chúng một cách giản dị, dễ gần từ sinh hoạt hàng ngày đến một người vốn là đại diện của Quốc tế Cộng sản đã từng dự Đại hội Tua, từng tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới. Bác sống với dân cũng “cháo bẹ rau măng”, với một vị lãnh tụ có tâm, đức lớn. Chính ngày mảnh đất Cao Bằng, Người trăn trở “Nhân dân cực khổ biết hay chăng?”. Vì bị thực dân và phong kiến đàn áp cực khổ, nên phải vận động nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng, thoát khỏi cuộc đời nô lệ và khổ cực cùng nỗi đau không chỉ nghèo đói và mà cả thất học của đồng bào. Đây cũng là nỗi trăn trở của Người đối với nhân dân cả nước khi chưa đất nước chưa giành được độc lập, nhân dân còn bị đầy đọa và cực khổ.
      Cao Bằng được Người trực tiếp xây dựng và trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng giàu truyền thống yêu nước, khát khao giành độc lập dân tộc. Với lợi thế là lòng dân, Người đã tuyên truyền và làm giác ngộ tinh thần yêu nước và cách mạng lên cao, lực lượng cách mạng cũng nhân lên gấp bội bắt đầu từ lực lượng chính trị phát triển thành lực lượng vũ trang. Cách tuyên truyền của Bác thông qua báo chí, thơ ca với nội dung và hình thức phù hợp với trình độ của người dân lúc bấy giờ.
Vận động quần chúng (công tác dân vận) là một công tác cách mạng, đây là công việc đầy khó khăn, thách thức, nhưng với tình yêu thương con người sâu sắc, hiểu được tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến của mọi người dân nên được dân tin yêu và làm theo.
Công tác vận động quần chúng theo quan điểm của Bác Hồ và Đảng ta ở thời nào cũng có ý nghĩa chiến lược, không chỉ trong đấu tranh giành độc lập tự do mới cần công tác vận động quần chúng mà ngay cả trong công cuộc xây dựng, đổi mới hiện nay là nhiệm vụ mang tính chiến lược của Đảng và nhà nước ta.
Ghi nhớ lời dạy của Bác, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa rất quan trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đang ra sức phát huy vai trò, hiệu quả của vận động quần chúng nhất là trong xây dựng nông thôn mới thông qua những mô hình với nhiều cách làm khác nhau, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh.
      Thông qua các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận như: Nghị quyết số 8B-NQ-TW ngày 27/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI); thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020….. Căn cứ vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, Tỉnh ủy đã triển khai và ban hành các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo nghiêm túc đến toàn bộ đảng viên và nhân dân.
Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành, đời sống của nhân dân và đồng bào các dân tộc trong tỉnh được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất và tình thần. Năm 2019, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tăng 7,23%, GRDP bình quân đầu người đạt 30,7/KH  28,6 triệu đồng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, tăng dần tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỉ trọng nông, lâm, ngư nghiệp. Các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình tái cơ cấu Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai đồng bộ, đời sống người dân khu vực nông thôn được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đến hết năm 2019 đạt 11 tiêu chí/xã, đạt 91,6% KH (tăng bình quân 3,67 tiêu chí với năm 2016); có 20 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (đạt 100% KH); 10 xã đạt 15-18 tiêu chí; 71 xã đạt 10-14 tiêu chí; 76 xã đạt 5-9 tiêu chí; không còn xã dưới 5 tiêu chí. Thực hiện tốt các chính sách, dự án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tổng số hộ nghèo đến cuối năm 2019 là 33.616 hộ, chiếm 26,07% (giảm nghèo 4,78%). Giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm cho nhân dân đang được quan tâm đúng mức, … thực hiện theo mong ước của Người là làm sao cho nước nhà hoàn toàn được độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.
      Thực hiện theo lời căn dặn của Người năm 1961: “Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như trước đây Cao Bằng là tỉnh gương mẫu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”[3]  chắc chắn Bác sẽ mong Cao Bằng sẽ không còn có hộ nghèo, đói, không có người thất học. những mong muốn ấy Cao Bằng với nhiều tiềm năng để phát triển phấn đấu trở thành tỉnh năng động và phát triển./.
 


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tâp, Nxb.CTQG, H.2011, t.1, tr.209.
[2] Kỷ yếu Hội thảo: Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, 1995.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.CTQG, H.2011, t.13, tr.49.

Tác giả bài viết: Hứa Thị Thoa - Giảng viên trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1716

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 4388

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4388

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5037901