Tuổi trẻ Cao Bằng chung tay xây dựng nông thôn mới theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Thứ ba - 20/10/2020 09:21 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến thế hệ trẻ Việt Nam, bởi thanh niên là rường cột của nước nhà, thế hệ kế cận trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, cùng với đoàn viên thành niên (ĐVTN) cả nước, tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng đoàn kết với tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở tỉnh Cao Bằng.
Tuổi trẻ Hòa An xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Hòa An xây dựng nông thôn mới

      Có thể nói, tư tưởng về xây dựng nông thôn mới (NTM) được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra khá sớm, trong tác phẩm Đời sống mới (20/3/1947) Người đã chỉ đạo và động viên toàn dân xây dựng đời sống mới với mục đích “Làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn. Đó là mục đích đời sống mới[1]; Người  cho rằng cần phải cần, kiêm, liêm, chính cả về đạo đức cũng như trong lao động sản xuất. Đối với thanh niên cần phải tìm cách giúp đỡ nhau. “Vì nhiều người đông sức, thì tốn thì giờ ít, mà kết quả nhanh hơn, nhiều hơn[2].
     Người yêu cầu cần phải xây dựng lối sống mới cho nhân dân, trong đó có thanh niên, cho dù có ở địa vị nào, làm công tác gì thì thanh niên vẫn phải tham gia xây dựng lối sống mới từ ăn, mặc, ở, đi lại, trong học tập, công tác cũng như sinh hoạt hàng ngày cần phải học tập và rèn luyện; mối quan hệ giữa con người với con người, tình yêu thương, đoàn kết, giản dị, sống có tình có lý…. Việc xây dựng lối sống mới là quá trình hình thành nếp sống mới hay nếp sống văn minh ở mỗi cá nhân, địa phương. Với tinh thần ấy, hơn 70 năm qua lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và xây dựng NTM nói riêng.
Quán triệt tư tưởng của Người trong công tác xây dựng đời sống mới, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X đã ban hành Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ giai đoạn 2010-2020. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, với việc thực hiện 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM trên tất cả các lĩnh vực cũng chính là thực hành đời sống mới theo tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cao Bằng là tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, vinh dự được Bác lựa chọn là nơi đầu tiên về nước sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài. Người luôn dành những tình cảm đặc biệt đồng bào và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Năm 1961, khi Bác về thăm Cao Bằng, có căn dặn: “Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như trước đây Cao Bằng là tỉnh gương mẫu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”[3]. Với hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh và nhận thức rõ vị trí, vai trò của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng xác định lấy phát triển nông nghiệp làm trọng tâm để phát triển kinh, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
      Thực hiện lời căn dặn của Người, trên cơ sở chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, thu hút sự quan tâm và tham gia thực hiện của đông đảo ĐVTN và quần chúng nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/10/2011 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Giai đoạn 2016-2020[4] thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, toàn tỉnh huy động được 15.854 tỷ đồng, nhân dân hiến được 500.00m2 đất,  hơn 400 ngày công lao động đất, hơn 400 ngày công lao động, hàng ngàn m3 nguyên vật liệu làm đường nông thôn. Phong trào thi đua đã có tác động tích cực đến việc hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ngày càng được đồng bộ, khang trang; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đến nay, toàn tỉnh có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% mục tiêu 5 năm (2016 - 2020), dự kiến đến hết năm 2020 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 25 xã và thành phố Cao Bằng đạt chuẩn nông thôn mới.
      Có được những kết quả như trên là có sự đóng góp công sức rất lớn từ lực lượng ĐVTN của tỉnh nhà. Nhiều cơ sở Đoàn đã sáng tạo, linh hoạt, chủ động chọn việc, lĩnh vực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhất là đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, như: làm mới, tu sửa đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà văn hóa; cải tạo công trình vệ sinh, tuyên truyền vệ sinh môi trường nông thôn; tuyên truyền việc di dời chuồng trại ra khỏi gầm, sàn nhà; ... chủ động và tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh, các đơn vị, tổ chức nhằm huy động các nguồn lực xã hội; nội dung chương trình được triển khai rộng khắp đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thông qua lồng ghép các hoạt động triển khai phong trào vào các hoạt động cao điểm của Đoàn như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Chương trình Tình nguyện Mùa đông,...
      Từ năm 2016 đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã có 459 hoạt động tham gia xây dựng NTM được các cấp, các ngành đánh giá cao; trên 40km đường được bê tông hóa và tu sửa; tổ chức nạo vét hơn 17km mương. Tuyên truyền, vận động hộ gia đình có thanh niên làm chủ hộ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm nhà sàn, đóng góp 126.435 công lao động. Hỗ trợ 16 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo kinh phí xây nhà vệ sinh với tổng giá trị 80 triệu đồng; xây dựng 4 bể nước trị giá 100 triệu đồng.  Phối hợp tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động cho trên 1.500 ĐVTN. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai xây dựng và duy trì tuyến đường thanh niên tự quản “Xanh - sạch - đẹp”, theo đó, mỗi xã trong toàn tỉnh duy trì và thành lập mới trên 400 tuyến đường thanh niên tự quản. Thực hiện hiệu quả các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chú trọng các hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp…, tuổi trẻ toàn tỉnh đã khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Ðoàn trong đoàn kết, tập hợp thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, toàn xã hội cùng chia sẻ, ủng hộ và tham gia các hoạt động của thanh niên để cùng tạo sự thay đổi tích cực, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.
      Nhận thức được vai trò, vị trí quan trọng của việc đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng; tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo và định hướng của Trung ương Đoàn, sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn tích cực, chủ động trong xác định rõ trọng tâm, nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đưa ra các chỉ tiêu, chọn điểm chỉ đạo… để triển khai phong trào, các mô hình cho phù hợp với từng địa phương. Tiếp tục tuyền truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ tầm quan trọng của tổ chức Đoàn trong xây dựng NTM. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã xác định rõ 7 nội dung trọng tâm tham gia xây dựng NTM. Hoạt động xây dựng NTM đã trở thành nội dung trọng tâm, trọng điểm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Tạo điều kiện cho các ĐVTN phát triển kinh tế, bảo đảm ổn định đời sống.
Để thực hiện thành công lời Bác dặn, thế hệ trẻ Cao Bằng quyết tâm phấn đấu học tập và rèn luyện, góp phần sức trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo vào xây dựng và phát triển kinh tế xã hội để tỉnh Cao Bằng trở thành tỉnh “gương mẫu”,”đi đầu” so với các tỉnh trong khu vực./.
 
(1)Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.CTQG, H.2011, t.5, tr.113.
 
(2)Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.CTQG, H.2011, t.5, tr.119.
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.CTQG, H.2011, t.13, tr.49.
(4)Báo cáo Số: 2054/BC-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.
 
 


 

Tác giả bài viết: Hứa Thị Thoa - Giảng viên trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1716

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 4395

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4395

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5037908