NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/03/2017 16:40 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Trong suốt sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên đã phát huy cao độ vai trò “Rường cột nước nhà” cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta dành thắng lợi to lớn qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng thời phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của Đảng hướng tới mục tiêu xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trung tâm GDNN – GDTX Phục Hòa phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tổ chức tuyên truyền ba văn kiện pháp lí biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc cho đoàn viên thanh niên

Trung tâm GDNN – GDTX Phục Hòa phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tổ chức tuyên truyền ba văn kiện pháp lí biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc cho đoàn viên thanh niên

          Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh (QP&AN) trong thế hệ trẻ, trong những năm qua Công tác giáo dục QP&AN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm đẩy mạnh triển khai, bám sát Chỉ thị 12 – CT/TƯ ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP&AN trong tình hình mới, Luật giáo dục QP&AN; xây dựng Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về “Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp liên ngành về “phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai Chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.
          Đến nay, các hoạt động tuyên truyền và giáo dục công tác quốc phòng, an ninh trong đoàn viên, thanh niên đã dần đi vào nề nếp, xuất hiện những mô hình, hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó, số lượng đoàn viên, thanh niên trong khối trường học, khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị, xã hội, khối chính quyền Nhà nước được cử tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh chiếm tỷ lệ cao, chất lượng ngày càng được nâng lên. Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các đợt cao điểm của Đoàn, Hội như: “Ngày hội tòng quân”, “Tháng 3 biên giới” , “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kỷ niệm Ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam... Năm 2016, có 13.550/13.553 đoàn viên, thanh niên trong khối trường học hoàn thành chương trình bồi dưỡng quốc phòng an ninh; các cấp bộ Đoàn tổ chức trên 400 hoạt động tuyên truyền, giáo dục QP&AN; 107 cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động kết nghĩa với lực lượng vũ trang địa phương; duy trì 199/199 xã phường, thị trấn có đội thanh niên xung kích tham gia bảo đảm an ninh trật tự; có 145 trường THCS, THPT xây dựng được cổng trường an toàn giao thông. Cấp tỉnh duy trì hiệu quả mô hình phối hợp thanh niên “4 lực lượng” (Công An, Quân sự, Biên phòng, Đoàn thanh niên) tổ chức thành công 04 hoạt động tuyên truyền, xung kích bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.
          Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác giáo dục QP&AN cho đoàn viên, thanh niên trong những năm qua còn một số mặt hạn chế. Nhận thức của một số đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác giáo dục QP&AN còn chưa sâu sắc, thiếu toàn diện, một số còn biểu hiện “xem nhẹ” coi việc giáo dục QP&AN là một yêu cầu học tập bắt buộc, chưa hiểu được ý nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân đối với Tổ quốc; năng lực tham mưu, phối hợp của Ban Thường vụ Đoàn các cấp đối với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương để phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và công tác giáo dục QP&AN ở một số địa phương còn nhiều hạn chế, chưa trở thành công tác thường xuyên, liên tục của tổ chức Đoàn, Hội các cấp. Bên cạnh đó, do tác động mặt trái của cơ chế thị trường và trình độ nhận thức của một bộ phận thanh niên còn hạn chế, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định như: truyền đạo trái phép, buôn lậu hàng hóa, tệ nạn ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em, tình trạng thất nghiệp... đã tác động lớn đến đời sống của đoàn viên, thanh niên. Mặt khác, âm mưu “Diễn biến hóa bình”, “Bạo loạn lật đổ” các thế lực thù địch vẫn tiếp tục xác định học sinh, sinh viên, thanh niên vùng biên giới, vùng dân tộc ít người là đối tượng tác động hàng đầu nhằm lôi kéo, xúi giục để chống phá, bôi nhọ làm giảm niềm tin của thanh niên và nhân dân vào hệ thống chính trị ở địa phương, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục QP&AN cho đoàn viên, thanh niên.
          Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục QP&AN cho đoàn viên, thanh niên trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
          Một là, tiếp tục đẩy mạnh quán triệt sâu rộng quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh trong đoàn viên, thanh niên. Tập trung cụ thể hóa Chỉ thị 12-CT/TƯ ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP&AN trong tình hình mới, Luật Giáo dục QP&AN, Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục QP&AN, cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác Giáo dục QP&AN...
          Hai là, Nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất của Ban Thường vụ Đoàn các cấp đối với công tác Bảo vệ an ninh tổ quốc nói chung và công tác Giáo dục QP&AN nói riêng; phát huy vai trò xung kích, chủ động đề xuất, phối hợp triển khai hoạt động cụ thể, thiết thực, bám sát chỉ đạo của địa phương; thường xuyên rà soát, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, thanh niên ưu tú tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo đối tượng. Nghiên cứu phát huy vai trò của cựu quân nhân tham gia các hoạt động giáo dục quốc phòng an ninh do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.
          Ba là, Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục QP&AN nhằm chuyển biến và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Tiếp tục duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình, giải pháp hoạt động có hiệu quả như: Câu lạc bộ thanh niên 4 lực lượng, đội xung kích an ninh, trật tự, cổng trường an toàn giao thông, tuyến đường Thanh niên, Phụ nữ tự quản Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn, hoạt động “Tháng 3 biên giới”, “Ngày hội tòng quân”, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ...
          Bốn là, Đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, định hướng thanh niên tiếp cận thông tin tuyên truyền chính thống của Đảng, Nhà nước và Đoàn, Hội các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở để kịp thời đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc hại nhằm làm lung lạc tư tưởng và suy giảm niềm tin trong thanh niên của các thế lực thù địch; phát huy hiệu quả đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên Đoàn thanh niên các cấp trong sinh hoạt Đoàn, Hội tại cơ sở để trang bị, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đoàn viên, thanh niên địa phương.
          Năm là, Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Đoàn. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác giáo dục QP&AN của địa phương. Nghiêm túc kiểm điểm, phê bình cơ sở Đoàn ở những địa phương, đơn vị triển khai phong trào và công tác giáo dục QP&AN kém hiệu quả, để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự và có đoàn viên, thanh niên bị lôi kéo tham gia.
          Thực hiện theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh niên là rường cột của nước nhà” và “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết”, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh phải luôn phát huy vai trò xung kích đi đầu, là “Trường học xã hội chủ nghĩa” của thanh niên nhằm tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác giáo dục QP&AN, từ đó góp phần xứng đáng của tuổi trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trên quê hương giàu truyền thống cách mạng Cao Bằng.
Tác giả bài viết: Đ/c Vũ Khắc Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1659

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 5403

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99030

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4832615