Bảo Lâm: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở.

Ngày 13/12, Trung tâm Chính trị huyện Bảo Lâm tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở.
      Các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; triển khai học tập các bài học lý luận chính trị; triển khai cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; tuyên truyền về các kết luận của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam, Đoàn kết phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở và công tác dân tộc tôn giáo.
      Lớp bồi dưỡng là điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở, nhất là cán bộ Đoàn cơ sở mới giữ chức vụ nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Tác giả bài viết: Huyện Đoàn Bảo Lâm