Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đại bộ phận CNVCLĐ luôn nhận thức rõ về mục tiêu lý tưởng cách mạng, ra sức phấn đấu thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực nghiên cứu, học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức đúng đắn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ nhận thức đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị, ngành, địa phương và đất nước. Xu thế toàn cầu hoá tác động mạnh mẽ vào đời sống xã hội; sự phát triển mạnh của cách mạng khoa học, công nghệ và sự bùng nổ thông tin, đã tạo điều kiện đẩy mạnh giao lưu kinh tế, văn hoá giữa các dân tộc, các quốc gia trên thế giới. Trong điều kiện đó có nhiều thuận lợi nhưng cũng có những mặt tiêu cực về văn hoá, kết hợp với mặt trái của cơ chế thị trường, đã tác động không nhỏ đến đời sống, nhận thức và tâm tư tình cảm của CNVCLĐ;
     Công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức Công đoàn là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng góp phần nâng cao ý thức giác ngộ về chính trị, tư tưởng, hiểu biết pháp luật, giáo dục về lối sống lành mạnh trong CNVCLĐ; là một trong ba chức năng cơ bản của tổ chức công đoàn; thông qua tuyên truyền, giáo dục để giác ngộ, tập hợp, vận động CNVCLĐ, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng đề ra, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.
    Xác định rõ vai trò, chức năng trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện CNVCLĐ. Trong những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả việc tổ chức học tập những bài giáo dục chính trị cơ bản trong CNVCLĐ theo Chỉ thị của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhằm mục đích truyền bá những tri thức, giá trị tinh thần, tư tưởng đến đoàn viên và biến những yếu tố đó thành nhận thức, niềm tin, tình cảm, cổ vũ đoàn viên, CNVCLĐ hành động theo định hướng vì mục tiêu, lý trưởng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; trang bị cho đội ngũ CNVCLĐ những kiến thức chính trị cần thiết, giúp họ có nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, tích cực lao động, học tập và công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
      Quá trình triển khai công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của hoạt động công tác công đoàn, trong đó coi trọng việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, phối hợp với chính quyền cùng cấp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho CNVCLĐ học tập, đồng thời vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để cho CNVCLĐ có điều kiện tiếp xúc với thông tin, với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn.
   Thông qua nhiều hình thức khác nhau các cấp công đoàn đã tổ chức tuyền truyền về: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp tỉnh Cao Bằng… Các chủ trương, đường lối của Đảng, các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương được các cấp công đoàn quán triệt, phổ biến đến đoàn viên, CNVCLĐ, giúp cho CNVCLĐ hiểu để thực hiện đúng quy định của pháp luật và có thể tự bảo vệ mình; đồng thời tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Bên cạnh đó nội dung tuyên truyền đặc biệt được quan tâm, đó là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, các cấp công đoàn đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công tác, lao động, sản xuất của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, qua đó đã có sự tác động sâu sắc tới nhận thức, tư tưởng của người lao động và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
    Công tác giáo dục truyền thống, yêu nước, đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân, truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, tinh thần hăng say lao động, yêu nghề, yêu quê hương, đất nước, yêu chế độ cho CNVCLĐ nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, phát huy nội lực để xây dựng quê hương đất nước luôn được các cấp công đoàn quan tâm, chú trọng thông qua những ngày kỷ niệm, ngày lễ của đất nước và được tổ chức nhiều hình thức hoạt động thiết thực phù hợp như: mít tinh, toạ đàm, giao lưu văn nghệ thể thao, tổ chức các hội thi... tăng cường tuyên truyền vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện để đoàn viên, CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước. Trong Tháng Công nhân và ngày thành lập công đoàn Việt Nam 28/7 hàng năm, các cấp công đoàn đều tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ủng hộ các loại quỹ do các cấp, các ngành và công đoàn phát động, đi đầu hưởng ứng các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện…
    Bên cạnh đó công tác tuyên truyền còn được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - Truyền hình, các cơ quan Báo Trung ương, địa phương, trang thông tin điện tử, Bản tin Lao động công đoàn, các trang mạng xã hội, nhằm chia sẻ, trao đổi, thông tin, tuyên truyền được thực hiện một nhanh chóng, rộng rãi, nâng cao chất lượng tuyên truyền. Tuy nhiên thực tế cho thấy hình thức tuyên truyền, giáo dục chưa thật sự đa dạng, phong phú; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa được thực hiện kịp thời; công tác tuyên truyền, giáo dục mới chỉ đạt hiệu quả ở khu vực hành chính, sự nghiệp, khu vực kinh tế nhà nước, còn các đơn vị doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn hạn chế, hiệu quả tuyên truyền thấp, chưa thường xuyên liên tục, nặng về hình thức. Nguyên nhân là do doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn hoặc chưa thực hiện hết chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và một phần do chủ doanh nghiệp chưa thật sự chú trọng đến công tác giáo dục, học tập rèn luyện của đoàn viên và người lao động, do vậy kết quả trình độ nhận thức của CNVCLĐ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam tiến tới Đại hội Công đoàn Việt nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhằm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp cách mạng và đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Để đạt được mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ quan trọng là nâng cao, đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vị trí vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đáp ứng với yêu cầu thời kỳ mới, trên cơ sở chương trình hành động của Tỉnh uỷ và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Cao Bằng và các chương trình hành động của Liên đoàn lao động tỉnh, các cấp công đoàn cần cụ thể hoá thành chương trình hành động của cấp mình, với một số nội dung cơ bản như sau:
     Một là, Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững lập trường kiên định của giai cấp công nhân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
    Hai là, Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó trọng tâm là công tác triển khai các Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết:
     Ba là, Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung 4 khóa XI, khóa XII và cuộc vận động, xây dựng người cán bộ công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", nhất là những bài học về Bác Hồ với Công nhân và tổ chức Công đoàn; triển khai sâu rộng trong CNVCLĐ Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước;
     Bốn là, Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp trong tỉnh; Đại hội XII Công đoàn việt Nam và Nghị quyết của Đại hội từ đó làm nổi bật sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.
    Năm là, Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là CNLĐ trong các doanh nghiệp; phát huy hiệu quả tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở, các trang mạng xã hội... nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ công đoàn các cấp về công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức công đoàn.
    Sáu là, Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng trình độ mọi mặt cho cán bộ công đoàn các cấp, thường xuyên nghiên cứu lý luận và đánh giá rút kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn để giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn tại đơn vị; vận động CNVCLĐ không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc CNH, HĐH, hội nhập kinh tế, quốc tế của đất nước”.
     Bảy là, Tuyên truyền sâu rộng về chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, nâng cao đời sống của CNLĐ thông qua việc đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn trong mối quan hệ chính trị với Đảng, chính quyền và trong xã hội; Tiếp tục triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm; triển khai có hiệu quả công tác khen thưởng chuyên đề Văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.
     Tám là, Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền phòng ngừa các tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; tuyên truyền về an toàn giao thông thiết thực chăm lo bảo vệ tính mạng và sức khỏe của CNVCLĐ.
     Chín là, Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển điển hình tiên tiến để nêu gương, gắn nội dung các phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục của tổ chức công đoàn.

Tác giả bài viết: Theo liên đoàn lao động tỉnh Cao Bằng