Thạch An: Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các nghị quyết kết luận, chương trình, các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) của Đoàn cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong năm 2020.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn xác định việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đoàn, ĐVTN và chỉ đạo các cơ sở Đoàn cần đặc biệt chú trọng thực hiện. Đến thời điểm hiện tại việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các nghị quyết, kết luận, chương trình, các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) của Đoàn cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành.
Thạch An: Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các nghị quyết kết luận, chương trình, các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) của Đoàn cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong năm 2020.
      Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn xác định việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đoàn, ĐVTN và chỉ đạo các cơ sở Đoàn cần đặc biệt chú trọng thực hiện. Đến thời điểm hiện tại việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các nghị quyết, kết luận, chương trình, các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) của Đoàn cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành.
Tại cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn  tổ chức triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình của Đảng, Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn – Hội định kỳ, các Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn huyện mở rộng với 105 lượt cán bộ tham gia. Tiêu biểu các nội dung lớn: Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch An khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các Chương trình trọng tâm của Đảng bộ huyện giai đoạn 2020 - 2025; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020 và 02 chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, 04 bài học lý luận chính (sửa đổi); lấy ý kiến góp ý vào các bản dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; Kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở...

Sinh hoạt chi đoàn điểm 
      Tại cấp cơ sở, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cơ sở chủ động Kế hoạch triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn và tổ chức học tập triển khai tại các cuộc họp, giao ban định kỳ cho đội ngũ Ban Chấp hành, đội ngũ Bí thư chi đoàn. Ngoài ra còn tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, ngoại khóa... thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại 100% cán bộ, đoàn viên đã được tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng các nghị quyết kết luận, chương trình của Đoàn và trên 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận và chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 100% đoàn viên hoàn thành việc học tập lý luận chính trị.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai quán triệt các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, Đoàn còn những hạn chế như: Thời gian tổ chức học tập chưa đảm bảo theo Kế hoạch, báo cáo viên còn hạn chế công tác tuyên truyền, ĐVTN chưa có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận về việc triển khai các chủ trương, nghị quyết tại cơ sở, hình thức tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới...
        Trong thời gian tới để tiếp tục triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Thạch An đề xuất một số giải pháp cần tập trung thực hiện: Về nội dung học tập, báo cáo viên cần đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, giới thiệu những nội dung “cốt lõi”, ngắn ngọn, dễ hiểu, gắn với tình hình thực tiễn của từng lĩnh vực nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và vận dụng vào thực tế công tác, lao động, sản xuất. Về hình thức tổ chức học tập nghị quyết: tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà sử dụng linh hoạt hình thức truyền thống (tổ chức tại hội trường) hay hình thức lồng ghép tại các buổi ngoại khóa, sinh hoạt chi đoàn, sân khấu hóa. Cho cán bộ, ĐVTN viết bài thu hoạch đề xuất vận dụng chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống...    

Tác giả bài viết: Huyện Đoàn Thạch An