Trùng Khánh: Hội nghị triển khai 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên

Ngày 04/7, tại Hội nghị giao ban tháng 7, Huyện đoàn Trùng Khánh tổ chức Hội nghị triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị năm 2020.
Trùng Khánh: Hội nghị triển khai 4 bài học lý luận chính trị dành cho  đoàn viên, thanh niên
       Thông qua hoạt động, đã giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.
      Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cán bộ, ĐVTN toàn huyện hiểu sâu sắc các nội dung của các bài học lý luận chính trị, giúp trau dồi bản lĩnh chính trị, tư tưởng, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.
 

Tác giả bài viết: Huyện Đoàn Trùng Khánh