Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 30 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
1. Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam 75 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng
Tại một địa điểm trên biên giới Việt – Trung, giáp xã Nà Sác (Châu Hà Quảng), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nghe tình hình toàn diện phong trào Cao – Bắc – Lạng từ khi  Người ở Cao Bằng đi nước ngoài. Người đã phân tích và góp nhiều ý kiến quý báu. Người nhận định: Hội nghị liên tỉnh mới chỉ nắm được tình hình địa phương chứ chưa nắm được tình hình chung cả nước, mới chỉ thấy được bộ phận, chưa nắm được toàn cục. Sau khi phân tích sâu sắc tình hình Cao - Bắc - Lạng cũng như tình hình chung cả nước, Người cho rằng: “Bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới, nếu bây giờ chúng ta chỉ hoạt động bằng hình thức chính trị thì không đủ để đẩy mạnh phong trào đi tới. Nhưng phát động khởi nghĩa vũ trang ngay thì địch sẽ tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Song hiện nay chính trị còn trọng hơn quân sự, phải tìm ra hình thức thích hợp thì mới có thể đẩy phong trào tiến lên. Nếu phát động đấu tranh mà mỗi khi địch đến nhân dân lại phải tản cư vào rừng thì gặp rất nhiều khó khăn. Phải làm sao cứ hoạt động vũ trang mà nhân dân ở đâu cứ ở đấy sản xuất, chỉ cần tăng cường canh gác đề phòng không để địch bắt hại những  người hoạt động”. Để thực hiện phương châm hoạt động trên, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã  chỉ thị đồng chí Võ Nguyễn Giáp cùng đồng chí Hoàng Đức Thạc (tức Lã), Bí thư liên Tỉnh ủy, nghiên cứu thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Với tính chất quan trọng của đội quân này, việc lựa chọn các đội viên được tiến hành rất thận trọng từ đội vũ trang các châu. Các cán bộ chỉ huy tiểu đội, trung đội chủ yếu sẽ chọn ở đội ngũ cán bộ quân sự vừa đi học dài hạn ở nước ngoài về đang tập trung ở Hà Quảng. Đơn vị đã được trang bị nhiều vũ khí lấy từ cơ sở lên và số vũ khí của cơ sở Đảng từ Côn Minh (Trung Quốc) gửi về. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra những nét cơ bản về việc thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Người dặn: “Phải dựa vào dân, dựa chắc vào dân thì kẻ địch không sao tiêu diệt được. Tổ chức của Đội phải lấy chi bộ đảng làm hạt nhân lãnh đạo”.
Chấp hành chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, với sự chuẩn bị khẩn trương của đồng chí Võ Nguyên Giáp và Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày 22-12-1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng gồm 34 chiến sĩ, do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Trong số 34 chiến sĩ đầu tiên của đội  thì có 25 chiến sĩ là con em các dân tộc tỉnh Cao Bằng (trong đó đồng chí Xích Thắng (tức Dương Mạc Thạch) làm chính trị viên. Trong buổi lễ thành lập nghiêm trang, hùng tráng, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã chuyển tới đội toàn bộ chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nhiệm vụ của đội là: Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến, nhiệm vụ ấy có tính chất giao thời. Vận động vũ trang tuyên truyền để kêu gọi toàn dân đứng dậy, chuẩn bị cơ sở chính trị và quân sự cho cuộc khởi nghĩa sau này. Trong khí thế đầy xúc động và nghiêm trang, toàn thể 34 chiến sĩ đã làm lễ đọc 10 lời thề quyết  tâm hoàn thành những nhiệm vụ do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đề ra. Sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là một bước ngoặt trên con đường đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Đây là đơn vị quân đội  nhân dân đầu tiên, tiền thân của đội quân chính quy hùng mạnh hiện nay. Từ đó, ngày 22-12-1944 trở thành một ngày hội,  ngày kỷ niệm lịch sử rất vẻ vang của quân và dân ta.
Vừa mới ra đời, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã lập ngay những chiến công vang dội. Liền trong 2 ngày (25 và 26-12-1944), Đội đã  tiêu diệt 2 đồn Phai Khắt và Nà Ngần được địch dựng lên năm 1944 để đàn áp phong trào cách mạng. Các chiến sĩ của ta với một tinh thần chiến đấu dũng cảm,  mưu trí, có quyết tâm cao, lại được sự ủng hộ, che chở của đồng bào địa phương, đã giành thắng lợi, thực hiện được lời căn dặn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc: Cuộc ra quân lần này phải là một cuộc thắng lợi, nó có tác dụng lớn lao và trong một phần lớn sẽ quyết định tương lai của đội, hành động phải nhằm vào thời gian, nhằm vào địa điểm, tổ chức cho gọn, xuất sắc,  làm sao vang dội khắp trong nước và cả nước ngoài, có thế Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân mới đạt được mục đích tuyên truyền của nó, mới kêu gọi được toàn dân võ trang nổi dậy, mới làm cho nước ngoài chú ý đến cuộc chiến chống phát xít của dân tộc Việt Nam.
Sự xuất hiện của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với chiến thắng vang dội ở Phai Khắt và Nà Ngần có tác động mạnh mẽ,  gây hoang mang lo sợ trong hàng ngũ địch, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cách mạng của quần chúng. Thúc  đẩy mọi mặt hoạt động của họ, gấp rút chuẩn bị mọi mặt để đón thời cơ vùng lên đạp đổ mọi xiềng xích thực dân phát xít, giành chính quyền. Chiến thắng Phai Khắt,  Nà Ngần đã làm rực sáng ý chí bách chiến bách thắng của đội quân cách mạng,  nó đã mở đầu cho một thời kỳ đấu tranh vũ trang ở khu căn cứ  địa Cao -Bắc - Lạng.
Thắng lợi giòn giã trên có ảnh hưởng rất lớn và nhanh chóng tác động mạnh mẽ tới phong trào, quần chúng nhân dân càng tin tưởng vào lực lượng cách mạng, càng củng cố thế tiến công của ta chống lại sự khủng bố của địch.
Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta đã xây đắp nên truyền thống: Trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng; gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí; đoàn kết nội bộ, cán bộ, chiến sĩ bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới đồng lòng thống nhất ý chí và hành động; kỷ luật tự giác, nghiêm minh; độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công; lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan; luôn luôn nêu cao tinh thần ham học, cầu tiến bộ, nhạy cảm, tinh tế trong cuộc sống; đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình.
2. Lịch sử ra đời và ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân
Quốc phòng toàn dân là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân, do dân, của dân”, phát triển theo  phướng hướng: toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự  cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực đế quốc và phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định,  xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là sự nghiệp cách  mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. Nền quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ và mang bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của nền quốc phòng là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống  nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch đới với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
Việt Nam xậy dựng sức mạnh quân sự, quốc phòng dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả nước, của khối đại đoàn kết toàn dân,  của cả hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. Đảng, Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đồng thời tăng cường khả năng quốc phòng, phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại thành một thể thống  nhất để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc.
Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhất là các cuộc khởi nghĩa, các cuộc đấu tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc do nhân dâ ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh sức  mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bất kỳ giai đoạn nào, phải đương đầu với kẻ thù hung bạo đến đâu, nếu cổ vũ, động viên, quy tụ được sức mạnh toàn dân thì dân tộc ta đều giành thắng lợi vĩ đại bảo đảm sự bền vững của độc lập, tự do, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
Xuất phát từ vai trò của công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đồng thời thể theo nguyện vọng của quân và dân cả nước, ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương khóa VI đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW quyết định lấy ngày 22 tháng 12 – Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là Ngày hội quốc phòng toàn dân. Ngày 22 tháng 12 năm 1989, lần đầu Ngày hội Quốc phòng toàn dân được tổ chức tại tất cả các địa phương trong cả nước. Từ đó đến nay, ngày 22 tháng 12 đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội.
Lấy ngày 22 tháng 12 là Ngày hội Quốc phòng toàn dân là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước; tiếp tục khẳng định quan điểm toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Đây thực sự là ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững vạnh gắn với thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn dân chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trên từng địa phương, xây dựng Quân đội nhân dân việt Nam hùng mạnh trong tình hình mới.
30 năm thực hiện Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng sau:
- Một là, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm BVTQ của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
- Hai là, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
- Ba là, sức mạnh BVTQ được tăng cường, tăng thêm khả năng ngăn chặn và loại trừ nguy cơ chiến tranh và khả năng đối phó thắng lợi các tình huống chiến tranh và các tình huống xâm phạm an ninh quốc gia, nếu xảy ra.
- Bốn là, hình thành thế chiến lược BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân BVTQ được triển khai rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn; “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc.
- Năm là, lực lượng vũ trang (LLVT) mà nòng cốt là QĐND có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3. Phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới
a) Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW8 (khóa XI) về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường tiềm lực chính trị, tư tưởng; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
b) Xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng QĐND Việt Nam. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND Việt Nam. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy các cấp trong quân đội vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho các đối tượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có đạo đức, lối sống tốt, có năng lực trí tuệ và hoạt động thực tiễn, có quan hệ chặt chẽ với nhân dân. Tiếp tục đổi mới, bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn