Bác Hồ với các cháu thiếu nhi ở chiến khu Việt Bắc, năm 1950. (Ảnh: Nguyễn Hồng Nghi)

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh

 •   10/05/2022 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là chủ nghĩa nhân văn khoa học, hiện thực cách mạng. Người ta thường cho rằng Hồ Chí Minh là một nhà triết học hành động thì cũng có thể nói nhà nhân văn Hồ Chí Minh là một nhà nhân văn hành động - hành động nhằm giải phóng con người.

Kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   09/05/2022 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Ngày 9/2/2022, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ra mắt. Cuốn sách là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, vấn đề kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta hiện nay.Quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngày 9/12/2021 (Sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam).

Anh Tòng Văn Hiên trao đổi, tư vấn, hướng dẫn người dân thủ tục hành chính.

Tòng Văn Hiên - cán bộ trẻ giỏi toàn quốc

 •   04/05/2022 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Nhớ lời dạy của Bác Hồ dành cho thanh niên “Phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng”, chàng trai trẻ Tòng Văn Hiên, công chức văn phòng - thống kê, UBND xã Hẹ Muông, (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã nỗ lực học hỏi, không ngại đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu công nghiệp Liên hợp gang thép Thái Nguyên nhân dịp lò cao số 1 ra mẻ gang đầu tiên, ngày 1-1-1964. Ảnh tư liệu

Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc

 •   28/04/2022 03:42:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Trong sự nghiệp đổi mới, cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục vận dụng, phát triển tư tưởng của Người, thông qua việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bí thư thứ nhất Lê Duẩn dự Đại hội lần thứ XXII của Đảng Cộng sản Liên Xô, năm 1961. Ảnh: TTXVN

Vận dụng tư tưởng “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 •   26/04/2022 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0

Hệ thống lý luận và phương châm hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu hành động. Và, với Người “dĩ bất biến ứng vạn biến” đã trở thành nguyên tắc chỉ đạo tư tưởng và phương châm ứng xử trong hành động.

Tác phẩm “Đường Cách mệnh”.

Tác phẩm “Đường Cách mệnh” với vấn đề giải quyết mối quan hệ dân tộc – giai cấp của cách mạng Việt Nam

 •   21/04/2022 11:09:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0

rong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam nhiều di sản vô cùng quý báu, một trong những di sản đó là tác phẩm “Đường Cách mệnh”.

(Ảnh: TL)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đạo đức trong xây dựng Đảng

 •   19/04/2022 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Đảng ta không chỉ chú trọng vấn đề xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà Đảng còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức, bởi Đảng đã nhận thấy giá trị đạo đức là cội nguồn sức mạnh của Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức đạo đức là một bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng xã hội văn minh và tiến bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về Cuộc vận động ba xây, ba chống, 27/7/1963.

Dân thụ hưởng và dân quyết

 •   15/04/2022 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh, nói ngắn gọn là vì quyền lợi của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Tiếp cận dưới góc độ “dân là dân nước, nước là nước dân”, nói thật ngắn tư tưởng Hồ Chí Minh là vì dân và do dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước) gặp mặt, biểu dương các vị chức sắc tiêu biểu, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII

 •   14/04/2022 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng về đoàn kết tôn giáo là nội dung quan trọng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân rộng lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuất phát từ điều kiện thực tiễn Việt Nam và sự nhìn nhận giá trị nhân văn, tốt đẹp của tôn giáo. Hồ Chí Minh không chỉ đã nêu lên và quán triệt chỉ đạo xây dựng khối đoàn kết tôn giáo, mà chính Người là tấm gương, là ngọn cờ quy tụ khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có chức sắc và đồng bào các tôn giáo. Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu nhiều vấn đề thể hiện nhận thức mới, đầy đủ hơn, phù hợp hơn của Đảng về vấn đề đoàn kết tôn giáo, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với đại biểu Thanh niên xung phong dự Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc (tháng 1/1967). Ảnh tư liệu

Thế hệ trẻ phải luôn tự rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt

 •   12/04/2022 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên - những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao cho mình. Và để xây dựng tương lai cho chính mình cũng như đủ đức tài đi tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển giàu mạnh, bền vững, bản thân mỗi người trẻ cần phải tự học tập, tự tu dưỡng, phấn đấu ở mọi nơi, mọi lúc và suốt đời.

Bìa cuốn "Lịch sử nước ta" xuất bản năm 1942. (Ảnh tư liệu: Báo Quân đội nhân dân)

Nguyễn Ái Quốc với tác phẩm “Lịch sử nước ta” - Những giá trị bất hủ

 •   08/04/2022 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ viết tác phẩm "Lịch sử nước ta" là dịp để chúng ta ghi nhớ công ơn của Người đã dành cả cuộc đời cho độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, và cũng là dịp để chúng ta luôn ghi nhớ lịch sử nước nhà, lịch sử hào hùng của dân tộc mà cha ông ta qua nhiều thế hệ đã phải hy sinh xương máu để gìn giữ.

Huyện đoàn Hà Quảng tặng quà học sinh nghèo vượt khó xóm Lũng Loỏng, xã Trường Hà.

Huyện đoàn Hà Quảng học và làm theo Bác

 •   05/04/2022 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

Với phương pháp và cách làm sát thực tiễn, Huyện đoàn Hà Quảng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong thế hệ trẻ trên địa bàn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sức mạnh truyền cảm hứng

 •   01/04/2022 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Dường như tất cả những gì tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đều được khơi dậy và hội tụ nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi tinh hoa của dân tộc được kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin, đỉnh cao của tư tưởng loài người trong thời đại mới.

Bác Hồ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cứu quốc năm 1956 tại Hà Nội. Ảnh: T.L

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và trách nhiệm của tuổi trẻ

 •   30/03/2022 04:29:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá; là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.

Đoàn viên thanh niên huyện Trùng Khánh tham quan, hỗ trợ mô hình trồng dâu tây kết hợp du lịch trải nghiệm ở xã Đoài Dương.

Tuổi trẻ Trùng Khánh học và làm theo Bác

 •   24/03/2022 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Tuổi trẻ huyện Trùng Khánh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương. Từ phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều những công trình, phần việc thiết thực, mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi của đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Chương trình đột phá xây dựng điểm ngắm cảnh, trải nghiệm vườn trúc sào trong vùng Phja Oắc - Phja Đén, xã Thành Công.

Nguyên Bình tạo chuyển biến từ học và làm theo Bác

 •   22/03/2022 11:24:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Nguyên Bình có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đây là cơ sở, động lực để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

bác hồ 1

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   17/03/2022 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một trong những vấn đề mang tính căn cốt là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói hư tật xấu, xứng đáng là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo trung thành và tận tụy của nhân dân.

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh học và làm theo Bác

 •   16/03/2022 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thuộc Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân có ý tưởng, sáng kiến học và làm theo Bác gắn với nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả trong công tác chuyên môn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người tại căn cứ địa Việt Bắc năm 1951. Ảnh tư liệu

Hồ Chí Minh - Biểu tượng bản lĩnh Việt Nam

 •   11/03/2022 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Cách nay gần 111 năm, vào ngày 5-6-1911, con tàu buôn của Pháp (Latouche-Tréville) rời Bến cảng Nhà Rồng, mang theo một con người đặc biệt, sau này được nước Pháp khắc họa chân dung trên bức tường thời đại, được vinh danh là một trong những người làm nên thế kỷ XX. Người đó là Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và niềm tin dân tộc Việt Nam trường tồn vượt qua mọi thách thức.


Các tin khác

Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm9
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay11,040
 • Tháng hiện tại116,869
 • Tổng lượt truy cập1,174,476
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Km 4, Tổ 1 Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây