Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người làm báo

Thứ hai - 21/06/2021 03:08
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem báo chí là vũ khí của mặt trận tư tưởng mà những người cách mạng cần phải nắm giữ và sử dụng hiệu quả trong hoạt động đấu tranh. Người đến với báo chí và nhận thấy ở báo chí sức mạnh lớn trong việc cải tạo, định hướng xã hội, Người đặc biệt yêu cầu những người làm báo phải có trách nhiệm, lương tâm và đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp của mình.

Người đặc biệt đề cao đạo đức trong việc cải tạo xã hội, Người yêu cầu những người làm cách mạng phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phải lấy đạo đức làm nền tảng trong mọi hoạt động nghề nghiệp của mình. Cán bộ báo chí cũng chính là những chiến sĩ cách mạng hoạt động trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, tuy không trực tiếp cầm súng nhưng cán bộ báo chí có vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hướng tư tưởng.
 
Người làm báo phải dùng ngòi bút và trang giấy của mình làm vũ khí sắc bén để đấu tranh với kẻ thù. Để tư tưởng thông suốt, định hướng luôn đúng đắn thì người làm báo phải lấy đạo đức làm nền tảng cốt yếu nhất trong hoạt động nghề nghiệp của mình, phải coi đạo đức quan trọng như gốc của cây, ngọn nguồn của sông, suối, chỉ khi đó chúng ta mới có những tác phẩm xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân.
 
Làm cách mạng là công việc vô cùng khó khăn, gian khổ vì lúc nào cũng có thể bị "gươm kề cổ, súng kề vai", hơn lúc nào hết người chiến sĩ cách mạng lại càng phải có đạo đức, nhà báo và những người làm báo cũng là chiến sĩ cách mạng, cùng với tài năng thì đạo đức là yếu tố gốc nguồn không thể thiếu của họ, nếu chỉ là một nhà báo có tài thôi chưa đủ bởi "nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng". Đạo đức giúp nhà báo có trách nhiệm với xã hội, với nhân dân và nghĩa vụ với Đảng, Nhà nước, dù trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào cũng phải gắng hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhà báo rất sâu sắc, có thể khái quát thành một số điểm:
 
Thứ nhất, đạo đức của người làm báo phải thể hiện trước hết ở bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Theo Người, báo chí phản ánh đời sống nhân dân, phản ánh sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì vậy không lúc nào người làm báo được quên trách nhiệm của mình với Đảng, với dân. Nhà báo chính là những chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hóa tư tưởng, cho nên phải không ngừng "trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động".
 
Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, là vũ khí tư tưởng của Đảng, Nhà nước tuyên truyền về đường lối độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội. "Chính vì thế cho nên tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành...) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng".
 
Thứ hai, tác phẩm báo chí của nhà báo là để phục vụ sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Thực tiễn đời sống của nhân dân rất phong phú, đa dạng bao gồm thực tiễn lao động sản xuất, chiến đấu, sinh hoạt và xây dựng đời sống mới. Đây chính là nguồn nhựa sống, là sinh khí và là chất liệu vô tận cho nhà báo nên nhà báo phải luôn "gần gũi dân chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực".
 
Nhân dân chính là những người sẽ kiểm định, đánh giá báo chí, phản hồi, góp ý bài viết chưa đúng, vì nhân dân có "trăm tai, nghìn mắt" nên có thể nhìn thấu mọi vấn đề mà nhà báo nhiều khi không rõ. Vì vậy Người yêu cầu, đối với các tờ báo phải luôn để mục "Hoan nghênh bạn đọc phê bình". Người còn căn dặn: "Không riêng gì viết sách, báo mà còn công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân".
 
Thứ ba, đạo đức nhà báo phải thể hiện qua sự khách quan, chân thực, tôn trọng sự thật. Đối với hoạt động sáng tạo báo chí, Người đặc biệt lưu ý các nhà báo phải có sự chân thật, khách quan đối với từng con người, từng sự việc trong tác phẩm của mình, phải tránh tư tưởng ba hoa, nói không có sách, mách không có chứng, những gì không biết, không được nghe hoặc nhìn thấy cụ thể thì "chớ nói, chớ viết". "Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn", Người yêu cầu những sự việc "chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ" thì cũng "chớ nói, chớ viết".
 
Sự chân thực, khách quan đối với tác phẩm của mình đó cũng là những giá trị đạo đức mà nhà báo phải luôn rèn luyện, phải biết rằng "quần chúng đang chờ đợi những... tác phẩm ca tụng chân thật những người mới, việc mới chẳng những để làm gương mẫu cho chúng ta ngày mai, mà còn để giáo dục con cháu ta đời sau". Như vậy, báo chí và người làm báo phải luôn lấy tôn chỉ "người thật, việc thật" để phản ánh, nêu gương hoặc phê phán, tránh tư tưởng phóng đại, sai sự thật, có "ít suy ra nhiều".
 
Thứ tư, nhà báo cũng phải luôn có thái độ tự phê bình và phê bình. Bản thân báo chí là cơ quan phản ánh, có trách nhiệm phê bình những thói hư, tật xấu trong xã hội, Người căn dặn: "Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu đi cái xấu", nhưng muốn làm được điều đó thì trước tiên nhà báo phải tự phê bình bản thân mình, mình có hay, có tốt, có đẹp mới đi nói và viết về người khác được, nếu tự bản thân mình đã "hủ hóa, xấu xa" thì còn ai tin vào bài viết, tin vào tác phẩm của mình.
 
Người đặc biệt lưu ý, nhắc nhở "phê bình phải đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì phải có chừng mực, chớ phóng đại”... Chính vì vậy, Người yêu cầu: "các báo cũng cần khuyến khích quần chúng giúp ý kiến và phê bình báo mình để tiến bộ mãi".
 
Thứ năm, nhà báo phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện suốt đời. Theo Người, việc học tập, tu dưỡng là việc suốt đời, còn sống thì còn phải học. Mục đích của việc học tập theo Người không phải để làm “ông nọ, bà kia”, mà việc học trước hết "là để làm việc, làm người", học để sửa chữa tư tưởng, học để tu dưỡng đạo đức cách mạng, học để tin tưởng vào đoàn thể, vào nhân dân, vào tương lai của dân tộc và tương lai của cách mạng, học để hành.
 
Người khẳng định: "Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn" và phải luôn luôn xác định "lấy tự học làm nòng cốt". Với sự kiên trì, nhẫn nại, biết lắng nghe quần chúng và xuất phát từ tình yêu với quần chúng nhân dân mà Người đã trở thành cây bút vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
 
Ngày nay, báo chí và nhà báo đã trở thành một lực lượng quan trọng tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội, một nguồn thông tin, sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần và văn hóa của xã hội. Báo chí Việt Nam đang tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức quần chúng, vừa là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
 
Trong bối cảnh đất nước và thế giới có những biến động phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen, đất nước ta lại phải chịu ảnh hưởng và những biến động của vấn đề toàn cầu hóa; những thách thức khắc nghiệt từ khủng hoảng kinh tế thế giới, từ thiên tai, từ mặt trái của kinh tế thị trường..., tất cả đã tác động và làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, nguyện vọng của người làm báo Việt Nam. Nhiều nhà báo đã chạy theo xu hướng "thương mại hóa", "lá cải hóa", thậm chí "playboy hóa" báo chí, xa rời tôn chỉ, mục đích hoạt động, nhiều tác phẩm báo chí lợi dụng chức năng, quyền lực của báo chí để trục lợi, làm trái pháp luật.
 
Để tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, người làm báo Việt Nam phải luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng". Để đạt được hiệu quả của "nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức, hướng dẫn thì các báo chí ta cần phải gần gũi quần chúng hơn nữa, cách làm việc của các báo chí phải cải thiện hơn nữa".   

Nguồn tin: baocaobang.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay11,040
  • Tháng hiện tại116,702
  • Tổng lượt truy cập1,174,309
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Km 4, Tổ 1 Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây