Phát động cuộc thi Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/04/2015 10:13 - Người đăng bài viết: admin
Lễ phát động cuộc thi Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
***  
Số:  284   - KH/TWĐTN-BTG Hà Nội, ngày  10   tháng 02 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân”
kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam
(07/5/1955 - 07/5/2015)
--------------
 
Thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 07/5/2015); thực hiện Chương trình phối hợp số 14-CTPH/TWĐTN-BTLHQ ngày 16 tháng 6 năm 2014 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Hải quân về việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo giai đoạn 2014 - 2018, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân”, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng và hình ảnh chiến sỹ Hải quân; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
2. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.
3. Cuộc thi phải được tổ chức chặt chẽ, đúng tiến độ, thiết thực, tiết kiệm, thu hút đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân tham gia.
II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ
1. Thể lệ, câu hỏi và đáp án: (Có bản kèm theo).
2. Tiến độ của cuộc thi:
- Phát động cuộc thi: Ngày 10/02/2015.
- Cấp tỉnh sơ khảo, trao giải và gửi về Trung ương: Trước ngày 15/4/2015.
- Tổng kết, trao giải cấp Trung ương: Dịp 7/5/2015.
III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Cơ quan chỉ đạo:  Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
2. Ban tổ chức cuộc thi
* Chỉ đạo cuộc thi:
+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
+ Đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân.
* Trưởng ban Tổ chức:
- Đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân.
- Đồng chí Lê Quang Tự Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.
* Các thành viên:
- Trưởng ban Thanh niên Quân chủng Hải quân.
- Tổng Biên tập Báo Hải quân Việt Nam.
- Thủ trưởng Phòng Tuyên huấn Quân chủng Hải quân.
- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.
- Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn.
- Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn. 
- Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong.
- Phó Tổng Biên tập Báo Thanh niên.
- Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam.
* Tổ thư ký cuộc thi: Một số đồng chí cán bộ, chuyên viên của cơ quan thường trực và đơn vị phối hợp do Ban Tổ chức mời, phân công.
3. Phân công đơn vị thường trực cuộc thi:
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn: Là đơn vị thường trực cuộc thi, tham mưu các văn bản chỉ đạo, hoạt động ban giám khảo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tích cực tham gia cuộc thi.
- Ban Thanh niên Quân chủng Hải quân: Là đơn vị thường trực cuộc thi, tham mưu thể lệ, tiếp nhận bài dự thi và công tác đảm bảo cho cuộc thi.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ thư ký cuộc thi.
- Phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Hải quân xây dựng đề cương, đáp án, thang điểm, hướng dẫn sơ khảo ở cấp tỉnh; phương án chấm chung khảo cấp Trung ương và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức lễ trao giải Hội thi.
- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giao chỉ tiêu cho các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc.
- Triển khai các phương án tuyên truyền về cuộc thi trong hệ thống các cơ quan báo chí của Đoàn:
+ Tổ chức họp báo phát động hội thi vào 15h00 ngày 10/2/2015
+ Thiết kế hệ thống nhận diện và điều kiện kỹ thuật để tạo sự liên kết cung cấp thông tin hội thi trên mạng internet
+ Đăng tải thể lệ, câu hỏi và thông tin tham khảo trên báo in, báo viết và báo điện tử: Website Đoàn thanh niên; Báo Tiền phong, Thanh Niên, Sinh viên Việt Nam, Tạp chí Thanh niên, Thiếu niên Tiền phong... từ ngày 10/02/2015.
2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc
- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giao chỉ tiêu cho các cơ sở Đoàn, động viên đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân tham gia.
- Khuyến khích các đơn vị gắn các mô hình triển khai nội dung hội thi với các hoạt động tuyên truyên biển, đảo trong Tháng thanh niên năm 2015 như: Thi kể chuyện về chiến công của các chiến sỹ Hải quân, thuyết trình nhận thức về Biển, đảo, thi trắc nghiệm qua mạng internet, làm bài tập trung sau giờ chào cờ thứ 2 đầu tuần, nghe nói chuyện chuyên đề ....
- Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, đăng tải nội dung, thể lệ và các tài liệu tham khảo của cuộc thi trên tờ tin, Website của các cấp bộ Đoàn đặc biệt là khu vực học sinh, sinh viên.
- Chủ trì mời các thành viên thuộc các cơ quan, đơn vị có chuyên môn trên địa bàn để tổ chức sơ khảo cấp tỉnh, lựa chọn ít nhất 10 bài xuất sắc, Ban thanh niên Quân chủng Hải quân lựa chọn ít nhất 100 bài xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo cuộc thi cấp Trung ương. Số bài còn lại, lưu lại tại tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc để phục vụ công tác kiểm tra (lưu bài ít nhất 1 tháng sau khi tổng kết cuộc thi cấp Trung ương).
 - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ công tác tổ chức sơ khảo cấp tỉnh và tương tương, báo cáo đề xuất với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các sở, ngành địa phương để đảm bảo thực hiện.
* Địa chỉ nhận bài dự thi cấp Trung ương:
Địa chỉ: Ban Thanh niên Hải quân; 38 Điện Biên Phủ, Hải Phòng.
Điện thoại: 0313.569.550.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân” kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 07/5/2015), đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện thường xuyên liên hệ với bộ phận thường trực: Đồng chí Lưu Thị Thu Hà, chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn: 0936.354.549. Đồng chí Cao Quyết Thắng, trợ lý Ban Thanh niên Hải quân: 0988.767.220./.
 
 
Nơi nhận:
­- Ban Tuyên giáo, Dân vận,
VP TW Đảng (để b/c);
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Các ban, đơn vị khối phong trào TW Đoàn.
- Các đơn vị báo chí thuộc TW Đoàn;                                
- Lưu BTG, VP.
TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Mạnh Dũng

THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam
với Chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân”
_____________________________
 
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi cả nước.
2. Khuyến khích các tầng lớp nhân dân; người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.    
II. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Cấp Trung ương:
a/ Giải tập thể dành cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả tại cấp cơ sở và nhiều bài dự thi cấp Trung ương có chất lượng: Gồm Giấy khen của Quân chủng Hải quân kèm theo tiền thưởng:
1 giải nhất, trị giá:
2 giải nhì, trị giá mỗi giải:
3 giải ba, trị giá mỗi giải:
Một số giải KK, trị giá mỗi giải:
5.000.000đ
4.000.000đ
3.000.000đ
1.000.000đ
b/ Giải bài dự thi viết: Dành cho những bài dự thi trả lời “câu 10” bằng “văn xuôi” Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:
1 giải nhất, trị giá mỗi giải:
2 giải nhì, trị giá mỗi giải:
3 giải ba, trị giá mỗi giải:        
Một số giải KK, trị giá mỗi giải:
6.000.000đ
5.000.000đ
3.000.000đ
1.000.000đ
c/ Giải dành cho các bài dự thi video clip: Dành cho những bài dự thi trả lời “câu 10” theo thể loại Phóng sự, Video, Clip, Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:
1 giải nhất, trị giá mỗi giải:
1 giải nhì, trị giá mỗi giải:
1 giải ba, trị giá mỗi giải:       
Một số giải KK, trị giá mỗi giải:
15.000.000đ
7.000.000đ
5.000.000đ
1.000.000đ
2. Cấp trực thuộc: Do các địa phương, đơn vị tự xác định tùy thuộc và điều kiện, tình hình thực tế.  
III. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI
1. Thời hạn
- Phát động cuộc thi: ngày 10/02/2015.
- Hạn cuối thu bài cấp tỉnh: ngày 05/4/2015 (tính theo dấu bưu điện).
- Cấp Tỉnh sơ khảo, trao giải và gửi về Trung ương: Trước ngày 15/4/2015.
- Tổng kết, trao giải cấp Trung ương: Dịp kỷ niệm “60 năm Ngày thành lập Quân chủng Hải quân” (07/5/2015).
2. Nơi nhận bài dự thi
- Bài dự thi gửi về các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc theo nơi công tác, học tập hoặc sinh sống.
- Bài dự thi của người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam: Gửi về Ban Thanh niên Hải quân, 38 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng, Điện thoại: 0313.569.550 hoặc địa chỉ email: banthanhnienhaiquan@gmail.com.
IV. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI
1. Yêu cầu chung
- Cá nhân hoặc nhóm có thể sáng tác và gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm.
- Bài dự thi phải ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Đối với các bài dự thi đặc biệt nếu có 10 bài trở lên Ban tổ chức sẽ thành lập hội đồng Ban giám khảo độc lập.
- Ban tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được đăng tải trên các báo: Hải quân Việt Nam, Tiền phong, Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Website Đoàn thanh niên và một số phương tiện thông tin khác từ tháng 02/2014.       
- Ban tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.
2. Bài thi viết
- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4, có độ dài không vượt quá 15 trang. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại và thông tin liên hệ.
- Bài dự thi phải tập trung bám sát nội dung bài viết, không nên đầu tư vào việc cách điệu hóa hình thức thể hiện với các vật liệu, hình dáng khác nhau gây tốn kém lãng phí.  
- Ban giám khảo sẽ loại bỏ những bài dự thi có phần trả lời “câu 10” quá 2.500 từ, đồng thời trừ điểm từ 2050 từ đến 2499 từ.
- Nếu gửi qua đường bưu điện ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sĩ Hải quân” và ghi rõ nơi gửi, nơi nhận.
3. Dự thi Video Clip
- Video, clip, phóng sự  phải là tác phẩm tuyên truyền hoàn chỉnh (có thể có hoặc không có lời bình, phụ đề). Chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác giả.
- Bài dự thi Video Clip chỉ được công nhận đảm bảo yêu cầu khi có bài dự thi trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 9. Nội dung video, clip tập trung theo chủ đề của câu hỏi “số 10”.
- Video clip dự thi có thể được quay từ máy quay phim (chuyên hoặc bán chuyên), máy ảnh kỹ thuật số (Digital Camera), điện thoại di động có hỗ trợ quay phim từ 720p trở lên (từ 3.0 megapixel trở lên) hoặc phần mềm quay phim màn hình máy tính.
- Độ dài của video clip không ngắn dưới 1 phút và không dài quá 5 phút.  Không chấp nhận video clip cắt ghép từ những video clip đã có sẵn từ trước trên mạng Internet hay từ bất cứ nguồn khác.Video clip dự thi không vi phạm hoặc là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Video clip không có hình ảnh vi phạm các quy định cấm gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
V. CÂU HỎI CUỘC THI
Câu 1: Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 thì vùng biển Việt Nam được hiểu:
a.Vùng biển Việt Nam bao gồm: Đường cơ sở; nội thủy; lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế; thềm lục địa thuộc chủ quyền; quần đảo.    
b. Vùng biển Việt Nam bao gồm: Đường cơ sở; nội thủy; lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế; thềm lục địa thuộc chủ quyền; đảo, quần đảo.
c. Vùng biển Việt Nam bao gồm: Đường cơ sở; nội thủy; lãnh hải; vùng tiếp giáp lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế; thềm lục địa thuộc chủ quyền; đảo, quần đảo.
Câu 2: Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 “Vùng đặc quyền kinh tế” là vùng biển phía ngoài lãnh thổ và tiếp liền với lãnh hải, tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam có chiều rộng là bao nhiêu hải lý?
a. Là 150 hải lý                          b. Là 180 hải lý            c. Là 200 hải lý          
Câu 3: Các đảo trên quần đảo Trường Sa Việt Nam được giải phóng hoàn toàn ngày tháng năm nào?
a. Ngày 29/4/1975                     b. Ngày 30/4/1975      c. Ngày 02/5/1975      
Câu 4: Hiện nay trên quần đảo Trường Sa Việt Nam đang thực hiện chủ quyền, đóng quân trên bao nhiêu đảo và điểm đảo.
a. Việt Nam thực hiện chủ quyền trên 21 đảo và 33 điểm đóng quân
b. Việt Nam thực hiện chủ quyền trên 22 đảo và 34 điểm đóng quân
c. Việt Nam thực hiện chủ quyền trên 23 đảo và 35 điểm đóng quân
Câu 5: Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?
a. Ngày 5/7/1955, tại Xưởng sửa chữa tàu 46 (nay là Nhà máy X46 Cục Kỹ thuật Hải quân) - Thành phố Hải Phòng
b. Ngày 7/5/1955, tại số 87 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
c. Ngày 7/5/1955, tại số 38 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Câu 6: Hiện nay Hải quân nhân dân Việt Nam có những thành phần lực lượng binh chủng yếu nào?
a. Có 3 lực lượng binh chủng: (Tàu mặt nước, Tàu Ngầm, Hải quân Đánh bộ)
b. Có 4 lực lượng binh chủng: (Tàu mặt nước, Tàu Ngầm, Hải quân Đánh bộ, Pháo binh - Tên lửa bờ).    
c. Có 5 lực lượng binh chủng: (Tàu mặt nước, Tàu Ngầm, Hải quân Đánh bộ, Pháo binh - Tên lửa bờ, Không quân Hải quân)
Câu 7: Ai là Tư lệnh đầu tiên của Quân chủng Hải quân? Tư lệnh, Chính ủy hiện nay của Quân chủng Hải quân là ai?
* Tư lệnh đầu tiên của Quân chủng Hải quân:
a. Thiếu tướng Tạ Xuân Thu. b. Đại tá Nguyễn Bá Phát. c. Đô đốc Giáp Văn Cương
* Tư lệnh, Chính ủy hiện nay của Quân chủng Hải quân:
a. Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình
b. Phó Đô đốc Đỗ Xuân Công, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền
c. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật
Câu 8: Những chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam từ khi thành lập đến nay?
 a. Sáu chiến công:               b. Bảy chiến công:               c. Tám chiến công:  
Câu 9: Bác Hồ đã để lại cho bộ đội Hải quân một kỷ vật vô giá gắn liền với hình ảnh Người chiến sỹ Hải quân, đó là kỷ vật gì?
a. Cuộn dây mồi Bác Hồ hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ Hải quân khi tàu cập bến.       b. Bức ảnh “Bác Hồ đội mũ Hải quân”cùng chiếc mũ Hải quân Bác đội 
c. Chiếc đài bán dẫn Bác Hồ tặng bộ đội Hải quân trên đảo Hòn Rồng
Câu 10: Hãy trình bày cảm nghĩ của mình về biển, đảo Việt Nam và chiến sỹ Hải quân (bằng văn xuôi)  không quá 2000 từ, (bằng Video Clip) không quá 5 phút?
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tác giả bài viết: BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Từ khóa:

tổ quốc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1819

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 8167

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 176457

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5401901