Đoàn Thanh niên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thồng cách mạng cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên

Thứ hai - 06/05/2024 23:34
Công tác giáo dục truyền thống cách mạng là việc giáo dục, tuyên truyền những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của quân và dân ta trong việc đấu tranh gìn giữ và xây dựng đất nước. Việc giáo dục truyền thống cách mạng đến thế hệ trẻ hiện nay đang là vấn đề cấp thiết để khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự cường, tự tôn dân tộc trong thời đại hội nhập phát triển. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị của các cấp bộ đoàn từ Trung ương đến cơ sở trong đó có Đoàn Thanh niên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong.
Đoàn Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và Chi đoàn lớp Trung cấp lý luận Chính trị khóa 21 tổ chức dâng hương tại Khu di tích lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, xóm Nà Toàn, phường Đề Thám (Thành phố Cao Bằng)
Đoàn Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và Chi đoàn lớp Trung cấp lý luận Chính trị khóa 21 tổ chức dâng hương tại Khu di tích lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, xóm Nà Toàn, phường Đề Thám (Thành phố Cao Bằng)
Hiện nay, Đoàn trường gồm có chi đoàn giảng viên và 02 chi đoàn lớp học đang tham gia học tập tại Trường, với hơn 70 đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Trường Chính trị luôn quan tâm đến hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên tại đơn vị. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, từ đầu năm 2024, Ban Chấp hành Đoàn trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, trong đó coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Trong 03 tháng đầu năm 2024, 100% các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được triển khai, quán triệt tới đoàn viên, thanh niên trong Đoàn trường. Các đoàn viên, thanh niên thường xuyên được nghe thông tin thời sự trong nước và quốc tế do cơ quan và Đoàn cấp trên tổ chức. Lồng ghép trong công tác giảng dạy, quán triệt, phổ biến nội dung tuyên truyền về tình hình biên giới, hải đảo, các thông tin mang tính thời sự theo đúng định hướng của Đảng đến đoàn viên, thanh niên.

Ngoài ra, hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) và 93 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cao Bằng, Đoàn Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và Chi đoàn lớp Trung cấp lý luận Chính trị khóa 21 tổ chức dâng hương tại Khu di tích lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, xóm Nà Toàn, phường Đề Thám (Thành phố Cao Bằng) nhằm thời tỏ lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc đối với công lao của các tiền bối cách mạng đã cống hiến, hy sinh anh dũng và có công gây dựng nên Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh. Trong tháng Thanh niên,  Đoàn Trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử Nặm Lìn, xóm Hào Lịch, xã Hoàng Tung (Hòa An) với sự tham gia của 40 đoàn viên. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục về tiềm năng du lịch tỉnh được Đoàn trường chú trọng, từ đầu năm đến nay Đoàn Trường đã phối hợp với các đoàn vị bạn truyền truyển cho hơn 50 đoàn viên về về tiềm năng du lịch và định hướng phát triển du lịch của tỉnh Cao Bằng. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), Đoàn Thanh niên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đã tổ chức giới thiệu sách và bài viết hay về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với sự tham gia của 14 đoàn viên thanh niên Nhà trường. Ngoài ra, có 09 đoàn viên tham gia viết bài Hội thảo khoa học cấp trường về “55 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024)”. Qua các hoạt động trên đã góp phần giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên Đoàn Trường. Đồng thời, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Nhà trường.

Sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử Nặm Lìn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên chưa được thường xuyên; việc nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên chưa kịp thời; nội dung, phương thức tuyên truyền chưa thực sự thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng.

Từ thực trạng nêu trên, để thực hiện tốt hoạt động giáo dục truyền thồng cách mạng cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên Đoàn Thanh niên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tập trung những nhiệm vụ, giải pháp sau: Một là, Ban Chấp hành Đoàn tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Đoàn cấp trên về thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên. Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy các chương trình, kế hoạch giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng cho đội ngũ đoàn viên thanh niên; Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, phổ biến kiến thức về pháp luật, lý luận chính trị, kiến thức và các kỹ năng xã hội cho đoàn viên, thanh niên thực hiện những tiêu chí cụ thể để rèn luyện trong từng đối tượng đoàn viên, thanh niên và xem đây là công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi người; Bốn là, thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Đặt quá trình giáo dục đạo đức cho đoàn viên thanh niên của Trường trong tổng thể giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, thanh niên; Năm là, Đoàn trường phát huy vai trò là trung tâm bồi dưỡng rèn luyện đoàn viên về mọi mặt, tổ chức phong trào đoàn gắn kết với phong trào của Tỉnh đoàn như phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh tiến bộ, phát triển, xứng tầm với các tỉnh bạn trong cả nước.

Bồi dưỡng, giáo dục truyền thồng cách mạng cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên thanh niên là công việc thường xuyên của các các cấp bộ Đoàn nói chung và Đoàn Thanh niên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong nói riêng. Di chúc thiêng liêng của chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”[1]. Do vậy, việc đẩy mạnh quan tâm giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên là công việc vừa có tính cấp thiết trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm xây dựng lớp người “thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hôi vừa “hồng” vừa “chuyên”[2] theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t15, tr.615.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t15, tr.622.
 

Tác giả: ThS. Đàm Ngọc Nguyễn - Bí thư Đoàn Trường Chính trị Hoàng Đình Giong

  Ý kiến bạn đọc

Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay2,870
  • Tháng hiện tại118,050
  • Tổng lượt truy cập5,645,632
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Khối nhà MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây