Trường Chính trị Hoàng Đình Giong chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên là đoàn viên thanh niên

Thứ hai - 11/03/2024 04:50
Giảng viên trường Chính trị là hạt nhân trong công tác tuyên truyền nền tảng tư tưởng của Đảng. Chất lượng đội ngũ giảng viên các trường chính trị có vai trò quan trọng, mang tính quyết định đến kết quả đào tạo, bồi dưỡng. Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên các trường chính trị nói chung, giảng viên trường Chính trị tỉnh Cao Bằng nói riêng đã được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, để đáp ứng tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 thì chất lượng đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên trẻ là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) còn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục.
Giảng viên là đoàn viên thanh niên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2023
Giảng viên là đoàn viên thanh niên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2023

Nhận thức vấn đề trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên nói chung, giảng viên trẻ là ĐVTN nói riêng, vừa có phẩm chất đạo đức cách mạng, vừa có năng lực chuyên môn vững vàng. Trên cơ sở nhiệm vụ và giải pháp được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ: “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, .... ”, Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 16/7/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 – 2025, trước đó là Chương trình số 12-CTr/TU ngày 09/5/2016 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020”, hàng năm, lãnh đạo Nhà trường rà soát, xây dựng kế hoạch cho các giảng viên trẻ là ĐVTN đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các chương trình về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chuyên môn từng giảng viên tại các cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng, tạo điều kiện cho giảng viên là ĐVTN được tham gia các diễn đàn khoa học trong và ngoài tỉnh, khuyến khích đội ngũ giảng viên là đoàn viên thanh niên tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ.


Hiện nay, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong có 12/30 giảng viên là ĐVTN chiếm 40% tổng số giảng viên toàn Trường, trong đó 11 đồng chí có trình độ thạc sĩ, chiếm 91,6%; 10 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, chiếm 76,9%; 03 đồng chí có trung cấp lý luận chính trị, chiếm 23,1%; 100% đồng chí có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hoặc phương pháp dạy học tích cực, cơ bản 100% đoàn viên là giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được tham gia các khóa  tập huấn kỹ năng viết báo, bài tin bài, kỹ năng soạn giảng và được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước với các chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính ... tất cả đội ngũ giảng viên trẻ là ĐVTN sử dụng khá thành thạo phần mềm Microsoft Office và khai thác thông tin Internet phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Có thể thấy, đội ngũ giảng viên là ĐVTN Nhà trường được đào tạo cơ bản, đáp ứng được các tiêu chí của của giảng viên trường chính trị; ngày càng được tiêu chuẩn hoá, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng; khả năng áp dụng công nghệ, cập nhật thông tin, áp dụng phương pháp dạy học hiện đại. Nhất là thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 01/4/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Đình Giong về việc nâng cao chất lượng chuyên môn đối với đội ngũ giảng viên trẻ giai đoạn 2021-2023” đã đạt được một số kết quả tích cực. Giai đoạn 2021-2023, Nhà trường đã đào tạo được 1401 học viên thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị cho các đối tượng là cán bộ công chức, cấp xã, cán bộ sở, ban, ngành tỉnh và phòng, ban huyện; bồi dưỡng 6564 học viên thuộc các loại hình lớp. Những kết quả đạt được như trên là có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ giảng viên là ĐVTN trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, Kết luận số 01-KL/ĐUTCT ngày 20/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Đình Giong “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với của đội ngũ giảng viên” nhận định: “chất lượng giảng dạy của một số ít giảng viên còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của người học; vẫn còn tình trạng lý thuyết suông, thiếu kiến thức thực tiễn; khả năng phân tích lý luận chưa sâu sắc ... chất lượng bài giảng còn thấp, nội dung chưa đa dạng phong phú”. Những hạn chế trên có tồn tại ở đội ngũ giảng viên là đoàn viên thanh niên và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chung của Nhà trường.

Để nâng cao chất lượng cho đội ngũ giảng viên là ĐVTN tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, trong thời gian tới cần:

Thứ nhất, tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đối với đội ngũ giảng viên là ĐVTN được thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và tiếp cận những tri thức mới phục vụ công tác giảng dạy. Tạo cơ chế phù hợp để động viên kịp thời những giảng viên có thành tích cao, có năng lực trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học tạo sự bứt phá trong chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

Thứ hai, bản thân các giảng viên là ĐVTN cần tự ý thức việc tự bồi dưỡng, học tập, trau dồi về kiến thức lý luận và thực tiễn. Học tập kinh nghiệm của những giảng viên có kinh nghiệm, tự học hỏi đồng chí, đồng nghiệp, tự bổ sung, cập nhật kiến thức mới. Mỗi giảng viên cần tự lập kế hoạch soạn, giảng, tự nghiên cứu; tích cực nghiên cứu khoa học thông qua việc viết bài nghiên cứu, bài báo, đề tài khoa học, nghiên cứu thực tế cơ sở, v.v… để tích lũy kiến thức phục vụ công tác giảng dạy đạt chất lượng, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Đồng thời, mạnh dạn đảm nhiệm những lĩnh vực, bài giảng mới để trải nghiệm, khám phá trưởng thành hơn.

Thứ ba, Ban Chấp hành Đoàn Trường cần thường xuyên tổ chức sinh hoạt trao đổi chuyên môn, giúp đỡ nhau trong soạn giảng; xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thao giảng dự giờ và đánh giá, nhận xét và rút kinh nghiệm giờ giảng cho các đoàn viên của mình (theo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 – KL/ĐUTCT). Đây là cở sở để mỗi giảng viên là đoàn viên thanh niên tự xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu trưởng thành hơn trong giảng dạy, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, các giảng viên trẻ là ĐVTN tiếp tục hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác nêu gương, mỗi giảng viên là ĐVTN nêu cao ý thức rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống để mỗi giảng viên là những tấm gương mẫu mực để học viên tôn trọng và học tập và noi theo.

Với sức trẻ, trí tuệ, năng động, sáng tạo đội ngũ giảng viên là ĐVTN sẽ là cánh tay đắc lực trong thực hiện thắng lợi công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường trong giai đoạn mới góp phần thành công một trong ba chương trình trọng tâm được Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đưa ra tại Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, đó là: “Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”./.


 

Tác giả: ThS. Hứa Thị Thoa - Trường Chính trị Hoàng Đình Giong

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay3,200
  • Tháng hiện tại118,380
  • Tổng lượt truy cập5,645,962
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Khối nhà MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây