Tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong học và làm theo Bác

Thứ ba - 26/01/2021 22:43
Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy và các cấp, ngành trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động; nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Các đại biểu dự cuộc họp triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng.
Các đại biểu dự cuộc họp triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở chuyên đề toàn khóa và chuyên đề từng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai, Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch chỉ đạo triển khai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch thực hiện. Giai đoạn 2016 - 2020, 100% tổ chức cơ sở đảng học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề các năm; trên 95% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập và viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học và làm theo Bác; đưa việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác: "Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”, các cấp ủy, địa phương, đơn vị xác định được hàng trăm nhiệm vụ đột phá, hàng nghìn việc khó, việc phức tạp, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Các xóm, tổ dân phố bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân vào nội dung quy ước xóm, tổ dân phố phù hợp với nhiệm vụ ở khu dân cư.

Năm 2020, tỉnh tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, có nhiều cách làm mới đem lại hiệu quả cao trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và biểu dương, khen thưởng 37 điển hình tiên tiến (18 tập thể, 19 cá nhân) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020; cấp huyện và tương đương biểu dương, khen thưởng 118 điển hình tiên tiến (39 tập thể, 79 cá nhân). Tỉnh có 1 cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện chỉ thị được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác.

Các cơ quan báo, đài, các trang thông tin điện tử duy trì chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đăng tải tin, bài về gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác gắn với phong trào Thi đua yêu nước. Tích cực khuyến khích các văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Năm 2020, tham dự Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2018 - 2020 tại Trung ương, tỉnh Cao Bằng có 2 tác phẩm được tặng giải thưởng có thành tích xuất sắc trong sáng tác (1 giải B, 1 giải C) và 1 tập thể được tặng thưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng 8 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tham dự giải thưởng tại Trung ương và 2 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Qua việc thực hiện Chỉ thị số 05 thấy được sức lan tỏa, chuyển biến rõ nét trong nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền Nhà nước. Xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trên khắp các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia… Tạo động lực để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành xuất sắc 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05.

Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tạo cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tác giả: Tỉnh Đoàn Thanh Niên Cao Bằng, Bế Thanh Tịnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguồn tin: Theo Báo Cao Bằng điện tử (http://baocaobang.vn/)

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay2,337
  • Tháng hiện tại99,431
  • Tổng lượt truy cập5,627,013
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Khối nhà MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây