Quảng Hòa: Tuyên truyền nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn hóa, gìn giữ bản sắc của các dân tộc tại xã Phúc Sen.

Ngày 02/11/2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với phòng Nông nghiệp huyện, phòng văn hóa tổ chức tập huấn tuyên truyền nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa, gìn giữ bản sắc của các dân tộc tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa.
Các học viên học các bài hát Lượn, Then Tày Nùng
Tham gia lớp tập huấn, các học viên được nghe cán bộ phòng nông nghiệp lên lớp tuyên truyền các nội dung về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thông tin về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương; một số kết quả thực hiện phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, cán bộ phòng văn hóa huyện trao đổi, thông tin về xây dựng nếp sống văn hóa, gìn giữ bản sắc của dân tộc như: hát lượn, hát then; lưu giữ làng nghề truyền thống địa phương: nghề rèn.
Qua lớp tập huấn nhằm góp phần hỗ trợ, củng cố kiến thức cho đoàn viên thanh niên về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiểu rõ thêm về giá trị bản sắc văn hóa của địa phương, qua đó thêm gắn kết tình làng nghĩa xóm bền chặt, văn minh góp phần nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Huyện Đoàn Quảng Hòa