Thanh niên Cao Bằng phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xung kích, sáng tạo, hội nhập và phát triển

Đăng lúc: Thứ ba - 15/10/2019 09:26 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng, lực lượng thanh niên luôn thể hiện vị trí, vai trò quan trọng trên mọi lĩnh vực. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Xác định thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm, chăm lo đối với thanh niên, đặc biệt trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Tỉnh đoàn Thanh niên và các tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh năm 2017

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Tỉnh đoàn Thanh niên và các tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh năm 2017

        Nhìn lại chặng đường 05 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua không ít những khó khăn, thách thức, tình hình trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh tiếp tục phát triển. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; hệ thống kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư, bộ mặt đô thị và nông thôn tiếp tục được cải thiện; đời sống các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục được ổn định; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được phát huy. Những thành tích đó là rất trân trọng; trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp tích cực của lực lượng hội viên, thanh niên tỉnh nhà.
       Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên trên quê hương cội nguồn cách mạng, trong nhiệm kỳ qua công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Cao Bằng đã thực sự có những chuyển biến tích cực, rõ nét với nhiều hoạt động phong phú và sáng tạo.
       Điểm nổi bật là tổ chức Hội các cấp đã có nhiều cố gắng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, tập trung trọng tâm vào thực hiện chức năng đại diện và góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên bằng những biện pháp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, từ đó, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi cho lực lượng thanh niên rèn luyện, trưởng thành, ngày càng năng động, sáng tạo hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp. Đây là hướng đi đúng đắn cần được phát huy.
        Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên được chú trọng, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các chương trình, các cuộc vận động do Hội tổ chức ngày càng gần gũi, thiết thực với thanh niên, thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai đồng bộ, ngày càng lan tỏa và đi vào cuộc sống của thanh niên; công tác xây dựng tổ chức Hội được tập trung chỉ đạo; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng. Những cuộc vận động, phong trào do Hội phát động và triển khai đã gắn chặt với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, tạo môi trường chính trị - xã hội sống động cho tuổi trẻ rèn luyện và trưởng thành, tạo được sự tin yêu, quý mến của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những kết quả trên đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp trong sự phát triển chung của tỉnh Cao Bằng.
        Nhiệm kỳ 2019 - 2024 mở ra những cơ hội mới, yêu cầu mới đối với tổ chức Hội và thanh niên Cao Bằng, đòi hỏi sự năng động, sáng tạo sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của các cấp bộ Hội. Trong thời kỳ mới, nhiệm vụ của Hội là tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, đánh thức tiềm năng to lớn của thanh niên, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân toàn tỉnh xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng năng động, phát triển. Để làm được điều này, tổ chức Hội cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
         Thứ nhất, Tập trung bồi dưỡng, giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên, gắn chặt với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định nhiệm vụ xuyên suốt của thanh niên là không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học kỹ thuật, vươn lên lập thân, lập nghiệp. Để làm được điều đó, tổ chức Hội phải đa dạng hoá, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, tích cực đấu tranh với những luận điệu sai trái và chiến lược "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.
        Thứ hai, Đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động, phong trào, các chương trình của Hội, đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, phát huy những tiềm năng sáng tạo to lớn trong thanh niên, thông qua việc thực hiện tốt phong trào trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình“Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh” nhằm không ngừng cổ vũ thanh niên, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trên mọi lĩnh vực; tiến quân vào khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xung kích đi đầu trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước.
         Thứ ba, Tổ chức Hội phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường các hình thức đồng hành, hỗ trợ thanh niên về kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp và làm giàu chính đáng; quan tâm tôn vinh thanh niên tiên tiến, tài năng trẻ trên các lĩnh vực, giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường các hoạt động phối hợp dạy nghề, tư vấn, tạo việc làm cho thanh niên, giúp thanh niên chủ động, tự tin, phát huy tính năng động, sáng tạo trong nền kinh tế thị trường; vận động thanh niên tham gia đảm nhận những việc khó, việc mới, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
          Thứ tư, Thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở, đa dạng hoá các hình thức câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích, ngành nghề để thu hút, tập hợp thanh niên. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cấp chi hội; vận động các cá nhân tâm huyết tham gia hoạt động của Hội; chú trọng phát triển hội viên trong các doanh nghiệp và tại các khu vực, địa bàn khó khăn. Đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đảm bảo không ngừng mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
          Với niềm tự hào truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống 520 năm thành lập tỉnh và truyền thống xung kích của tuổi trẻ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào thanh niên Cao Bằng – lực lượng xung kích, sáng tạo, tự tin trong hội nhập sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng năng động, phát triển.

Tác giả bài viết: Đ/c Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Video hoạt động

Tiếp tục đợt vận động"Toàn dân Đoàn kết, ra sức phòng, chống...g (video) : 151

Tiếp tục đợt vận động"Toàn dân Đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19"

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 908

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 144326

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6545862