Huyện Đoàn Trùng Khánh mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn cơ sở

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của BCH Huyện Đoàn Trùng Khánh, từ ngày 7/4/2015 đến ngày 11/4/2015 BCH huyện Đoàn Trùng Khánh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở năm 2015.
        Tham gia lớp bồi dưỡng có 70 học viên là  Bí thư và Phó Bí thư đoàn xã, thị trấn. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về lý luận chính trị như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Qua việc nghiên cứu các nội dung trên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lý luận chính trị chính trị cho cán bộ  đoàn ở cơ sở.
Lớp học bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn cơ sở
          

Tác giả bài viết: Huyện Đoàn Trùng Khánh