Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hoa Nguyễn

Giữ vững quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 •   19/05/2023 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đã tung ra nhiều luận điệu nhằm phủ nhận giá trị cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ đoạn nguy hiểm này cần được nhận diện và đấu tranh kịp thời.

Nhân dân Thủ đô Warsawa nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Cộng hòa nhân dân Ba Lan (năm 1957) - Ảnh: hochiminh.vn

Công lý và sự thật bác bỏ mọi sự xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   19/05/2023 04:22:00 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình để phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc; ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam cũng như đấu tranh cho sư nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Ảnh minh họa.

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới

 •   12/05/2023 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0

Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Đại hội XIII xác định: Lãnh đạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại...

V.I. Lênin diễn thuyết trước các chiến sĩ cách mạng Hồng vệ binh tại Quảng trường Đỏ Mátxcơva trong Cách mạng tháng Mười Nga. (Ảnh tư liệu).

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Việt Nam

 •   11/05/2023 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0

Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam. Đây là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, với quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Ảnh minh họa / tuyengiao.vn

Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trước những tác động của bối cảnh mới

 •   10/05/2023 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0

Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trước những tác động của bối cảnh mới không chỉ nhằm khẳng định đặc trưng, thuộc tính thể hiện sự ưu việt của nó so với các học thuyết lý luận khác trong lịch sử, mà còn là mệnh lệnh, yêu cầu sống còn đối với những người cộng sản chân chính.

Ảnh minh hoạ.

Không thể xuyên tạc và phủ nhận chủ trương hòa hợp dân tộc

 •   05/05/2023 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0

Chiến tranh đã lùi xa 48 năm và hành trình cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng đã được gần nửa thế kỷ. Trong hành trình đó, vấn đề hòa hợp dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thực hiện nhất quán; được nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế công nhận. Đó là sự thật lịch sử không thể xuyên tạc và phủ nhận.

Phát huy nguồn lực con người trong thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Phát huy nguồn lực con người trong thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

 •   05/05/2023 03:34:00 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là chủ trương đúng đắn, quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

Ảnh minh họa.

Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   12/01/2023 03:28:00 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0

Thực tế của Đảng Cộng sản Liên Xô đã chứng minh, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ Liên Xô là do đã từ bỏ các nguyên tắc xây dựng Đảng dẫn đến sự tan rã của Đảng.

Ảnh minh họa.

Cơ sở khoa học-thực tiễn để bác bỏ luận điệu “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”

 •   10/01/2023 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0

Thời gian qua, trên một số diễn đàn, mạng xã hội và trang tin điện tử tiếng Việt của một số cơ quan báo chí nước ngoài, có ý kiến vẫn cố tình cho rằng, “tương lai thế giới này không có chủ nghĩa xã hội”, “chủ nghĩa xã hội là hoang tưởng”, "chủ nghĩa xã hội-đường đi không đến đích", “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Ảnh minh họa: tuyengiao.vn

Phai nhạt lý tưởng cách mạng - con đường dẫn đến “tự triệt tiêu mình”

 •   13/10/2022 02:49:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0

Lý tưởng cách mạng là định hướng giá trị cốt lõi, xuyên suốt của người cộng sản, là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ảnh minh họa / tuyengiao.vn

Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

 •   07/09/2022 08:42:00 PM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0

Ở nước ta hiện nay, bên cạnh lối sống vì con người, vì cộng đồng xã hội được ví như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm làm đẹp cho đời thì vẫn còn một bộ phận người có lối sống tiêu cực, gây hại cho cách mạng và xã hội, đó là lối sống thực dụng.

Đoàn Thanh niên TTXVN phát động Tháng thanh niên tại Khu Di tích Tân Trào. Ảnh: TTXVN

Giữ vững rường cột nước nhà

 •   30/08/2022 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0

Tuổi trẻ cả nước đang tổ chức đại hội đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Giáo dục truyền thống cho học sinh tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng, xã Trường Hà (Hà Quảng).

"Tiếp lửa" truyền thống cho thế hệ trẻ

 •   30/06/2022 01:19:00 AM
 •   Đã xem: 447
 •   Phản hồi: 0

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Ðoàn toàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện Ðề án số 19-ÐA/TU của Tỉnh ủy về "Ðổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025". Qua đó, tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên (ÐVTN) và quần chúng nhân dân phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất, quyết tâm giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Đoàn Thanh niên TTXVN phát động Tháng thanh niên tại Khu Di tích Tân Trào. Ảnh: TTXVN

Giữ vững rường cột nước nhà

 •   14/04/2022 06:06:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

Tuổi trẻ cả nước đang tổ chức đại hội đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

UV Bộ Chính trị-Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật cán bộ đoàn qua các thời kỳ và cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Khơi dậy khát vọng cống hiến, thực hiện lẽ sống cao đẹp và quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong thanh niên Việt Nam hiện nay

 •   06/04/2022 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu và Đảng ta từng nhiều lần khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên đối với vận mệnh của quốc gia, dân tộc; theo Người, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”(1). Trải qua mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ thanh niên Việt Nam đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thái độ của thanh niên trước các luận điệu phá hoại của thế lực thù địch

 •   29/03/2022 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 640
 •   Phản hồi: 0

Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh xã hội đa dạng, diễn biến tư tưởng xã hội có nhiều biến động, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là lợi ích vật chất tác động lệch lạc đến nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên và đảng viên trẻ.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn viên, sinh viên tham dự Hội thi Olymipic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và và tư tưởng Hồ Chí Minh:"Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021. (Ảnh TTXVN)

Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam hiện nay

 •   23/03/2022 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 380
 •   Phản hồi: 0

Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam để thế hệ trẻ thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, trở thành những người chủ tương lai của đất nước là công việc có ý nghĩa cấp thiết hiện nay.

(Ảnh minh họa)

Thanh niên Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

 •   21/03/2022 04:42:00 AM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0

Sự kiên định về lập trường tư tưởng chính là “ngọn lửa thử vàng” giúp cho mỗi thanh niên luôn kiên trì với sự lựa chọn của dân tộc, có ý thức đóng góp để xây dựng, phát triển đất nước vì khát vọng phồn vinh hạnh phúc, góp sức cùng cả dân tộc đi lên con đường chủ nghĩa xã hội một cách vững chắc.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”_Ảnh: TTXVN.

Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo định hướng Đại hội XIII của Đảng

 •   10/03/2022 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0

Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng được xác định là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần phải tăng cường hơn nữa bảo vệ an toàn, an ninh mạng các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng.


Các tin khác

Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay3,548
 • Tháng hiện tại123,576
 • Tổng lượt truy cập5,651,158
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Khối nhà MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây