Thế hệ trẻ vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ năm - 13/01/2022 22:33
Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021) và trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đầy đủ, toàn diện, sâu sắc quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những nội dung căn bản và quan trọng nhất về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Thế hệ trẻ vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Với trách nhiệm cao cả, bằng tâm huyết và tư duy lý luận sắc bén, đồng chí Tổng Bí thư đã có những phân tích, đánh giá, nhận định, làm sáng tỏ những vấn đề rộng lớn, cơ bản, sâu sắc và khẳng định: “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước 9 chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa rất quan trọng, có sức lay động, truyền cảm hứng cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và kiên định con đường mà Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta đang đi, mục đích chúng ta hướng đến, để làm tròn trách nhiệm của mình.
Trong bài viết, đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định: “Trong những năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước nhận thức ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; từng bước khắc phục một số quan niệm đơn giản trước đây”. Điều này chứng tỏ, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một hành trình trong nhận thức và bước đi, trong tư duy lý luận và thực tiễn vận động, phát triển. Bài viết đã khái quát, cô đọng, những đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang xây dựng. Đó là một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Từ việc nhận định: “Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước 10 liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội”, bài viết đã chỉ ra những cách thức, giải pháp để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Theo đồng chí Tổng Bí thư, điều quan trọng nhất là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Ngoài ra, cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống. Luận điểm này của đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh và làm sáng tỏ thêm quan điểm của Đại hội XIII về việc kiên định, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn mới: “Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam”. Qua đó càng khẳng định, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư vừa có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, tư tưởng về những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII, vừa trực diện dấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tỏa sáng những giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội, cũng là sự trùng hợp, hội vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước 11 tụ với lý tưởng và giá trị sống của thế hệ trẻ, giúp cho thế hệ trẻ vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời chỉ rõ, chủ nghĩa xã hội là sự phát triển thực sự vì con người, kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé”. Chủ nghĩa xã hội cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để đảm bảo môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường. Xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội, hài hòa với lợi ích chính đáng của con người. Mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội chính là sự kết tinh các giá trị nhân đạo, nghĩa tình, yêu thương đùm bọc, lấy đạo nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, muôn sự vì dân, do dân được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử chiến đấu với kẻ thù hung bạo, với thiên nhiên khắc nghiệt của dân tộc Việt Nam.
Bài viết cũng chỉ ra cho thế hệ trẻ thấy những khó khăn, thách thức của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và đặt ra yêu cầu về ý thức, trách nhiệm và hành động của thế hệ trẻ. Bên cạnh những thành tựu qua 35 năm đổi mới, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Về kinh tế, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh còn thấp, thiếu bền vững; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ. Về xã hội, khoảng cách giàu nghèo gia tăng; chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế và nhiều dịch vụ công ích khác còn có hạn chế; văn hóa, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp; tội phạm và các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Rõ ràng, trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, Việt Nam gặp nhiều rào cản và thách thức đang chờ đợi ở phía trước. Xây vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước 12 dựng thành công chủ nghĩa xã hội, trở thành một quốc gia phát triển ngày càng bền vững, đòi hỏi sự bền gan vững chí, quyết tâm lớn với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ mà đột phá là sự cộng hưởng “ý Đảng, lòng dân”, phát huy cao độ nhân tố con người, thu hút công nghệ và phát triển nguồn nhân lực bậc cao. Tinh thần đó phụ thuộc nhiều vào thái độ, tâm thế, tình cảm và hành vi của thế hệ trẻ, có “đau” với nỗi đau mất nước của các thế hệ trước; có “cảm” với những khó khăn, gian nan của dân tộc; có “xấu hổ” với sự tụt hậu, đi sau của đất nước..., thì thế hệ trẻ ngày nay mới phát huy hết được tiềm năng, thế mạnh, bằng tâm sức, trí tuệ đóng góp toàn diện cho sự phát triển, đi lên của đất nước.
Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư vừa mang tính lý luận, tổng kết, song cũng là những gợi mở, gợi ý hết sức gần gũi, thiết thực và đặt ra yêu cầu, đánh thức khát vọng, khơi dậy ý chí và quyết tâm hành động cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Từ quan điểm thế hệ trẻ là tầng lớp kế cận, là rường cột và tương lai của nước nhà, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tất yếu cần bắt nguồn từ nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ và do họ thực hiện, làm chủ. May mắn hơn các thế hệ sĩ phu, thanh niên yêu nước thế kỷ XX, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay có điều kiện thuận lợi và cần được xây dựng, bồi dưỡng hình thành con đường và những định hướng đúng. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, bồi dưỡng, vun trồng, giáo dục và phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay cần nỗ lực học tập tư tưởng, lý luận chủ nghĩa xã hội thông qua nhiều hình thức, phương pháp, kết hợp giữa nghiên cứu, học tập, tự học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, không ngừng hun đúc ý chí, nghị lực, niềm tin; tích cực tham gia các phong trào cách mạng, vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước 13 có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư mang tầm cao lý luận, sát thực tiễn đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng tha thiết của thế hệ trẻ cần được chuyển tải thành những bài học cụ thể, dễ gần, dễ tiếp cận hơn đối với từng đối tượng; từ đó mỗi người hiểu sâu hơn, nhận rõ hơn vinh dự, trách nhiệm của mình, kế tục xứng đáng thế hệ đi trước, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Chúng ta khẳng định bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn mới có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước hiện nay và trong thời gian tới. Bài viết đem lại cách nhìn cụ thể, rõ ràng hơn cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về những bước đi tiếp theo trong quá trình phát triển của dân tộc. Từ đó, mỗi người sẽ lựa chọn cho mình những cách thức, phương pháp phù hợp để đóng góp cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhưng những cách thức, phương pháp nào cũng phải dựa trên nền tảng là sự hiểu biết đầy đủ những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa xã hội và điều quan trọng là thế hệ trẻ mãi mãi vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Có bản lĩnh, có trí tuệ, có ý chí, niềm tin vững chắc, chúng ta sẽ có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn tới những đỉnh cao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tác giả: Tỉnh Đoàn Thanh Niên Cao Bằng, Thiếu úy Nguyễn Thị Hằng - Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay3,548
  • Tháng hiện tại123,053
  • Tổng lượt truy cập5,650,635
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Khối nhà MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây